Jämställdhet är ett av EU:s grundläggande värden. Europaparlamentet är numera ett av världens mäktigaste parlament och har med Lissabonfördraget givits ökat inflytande över unionens lagstiftning. Detta ger fantastiska möjligheter att göra feministiska avtryck. Liberala kvinnor vill att EU ska ta vara på möjligheten att vara en global förebild i en värld där allt för många kvinnor fortfarande reduceras till andra klassens medborgare.

I ett Europa där kvinnor tvingas till prostitution, där kvinnor riskerar att dö för att de nekas abort och där den politiska och ekonomiska makten oftast har ett manligt ansikte ligger många av jämställdhetens segrar framför oss. Valet till Europaparlementet är därför viktigt.

Glastaket över europeiska kvinnors kompetens måste krossas. Kvinnor utgör hälften av EU:s befolkning men det avspeglas inte i den representativa demokratin. EU-kommissionen består av 18 män och nio kvinnor. 70 procent av europaparlamentarikerna är män. Ett stort antal medlemsländer har mindre än 20 procent kvinnor i de nationella parlamenten. Endast en handfull kvinnor leder eller har lett regeringar i EU. Det handlar om makten i politiken.

Miljoner kvinnor i EU kan inte arbeta då de tvingas ta ansvaret för hem, barn och åldrande släktingar. Närmare 60 procent av all universitetsexamina i EU tas ut av kvinnor men endast 60 procent av unionens kvinnor i arbetsför ålder är förvärvsarbetande. Enligt en rapport från Umeå universitet skulle unionens BNP skulle kunna öka med över 25 procent om kvinnor arbetade i lika stor utsträckning som män.

Att ha makt över sin kropp är ingen perifer fråga utan skär in i hjärtat av demokratin och rättsstaten. Kampen för reproduktiv hälsa och mot människohandel och våld handlar ytterst om frihet.