Sverige ska vara ett tolerant och humant samhälle präglat av mångfald och respekt för individens grundläggande fri – och rättigheter. Liberala Kvinnor bejakar mångfalden men inte till priset av individens frihet och grundläggande mänskliga rättigheter.

I ett liberalt Sverige är det en självklarhet att kvinnor och män har lika rätt att leva sina liv så som de själva önskar. Den rätten går inte att kompromissa bort med hänvisning till religion, kultur och sedvänja. Kvinnoförtryck förekommer i alla delar av världen, men de former, uttryck och sedvänjor som förtryckarna hänvisar till för att rättfärdiga handlingarna kan skifta. Den gemensamma nämnaren är att förtrycket är vidrigt och oacceptabelt. Det är viktigt att nyanlända får information om den värdegrund som genomsyrar det svenska samhället. Det handlar om det öppna, demokratiska och toleranta samhällets betydelse samt jämställdheten och respekten för alla människors lika värde.

Liberala Kvinnor vill:

Att: samhällsorientering ska vara obligatoriskt att delta på för alla nyanlända inom ramen för etableringsreformen.

Att: trösklarna in till arbetsmarknaden sänks och att fler enkla jobb skapas. En generell sänkning av tjänstemomsen leder till fler jobb. RUT-reformen är bra exempel på hur kvinnor med låg utbildning kommit i arbete och måste värnas i sin nuvarande form.

Att: förbättra svenskundervisningen så den blir mer individanpassad genom kartläggning av nyanlända kvinnors utbildning, kunskaper och erfarenheter av arbete tidigt så de får rätt insatser.

Att: flytta SFI-utbildningen till den kommunala vuxenutbildningen för att skapa en sammanhållen utbildning för nyanlända.

Att: lyfta fram medborgarskapets betydelse i integrationen och införa grundläggande kunskaper i svenska för medborgarskap genom att text på SFI-nivå.