Familjepolitiskt anförande Anna Steele 20131206 – budget 2014

Herr Talman,

Målet med familjepolitiken är att skapa de förutsättningar som behövs för att barn och ungdomar ska få en trygg uppväxt. Män och kvinnor ska dessutom ha tid för yrkesliv och familjeliv på lika villkor. Det är viktigt att barnen får möjlighet att ha en god relation med båda sina föräldrar.

Den svenska föräldraförsäkringen är mycket generös. Vi har lyckats bättre än de flesta andra länder att förena yrkesliv och föräldraskap. Dock finns det en del kvar att göra.

Det ojämlika uttaget av föräldraförsäkringen leder till en skev fördelning av ansvar som präglar hela livet främst för kvinnor.

Eftersom barn och hem i hög grad blir kvinnornas ansvarsområde under föräldraledigheten leder det i sin tur ofta till att de efter föräldraledigheten arbetar deltid. I förlängningen tar de då en avsevärt större andel av det obetalda hemarbetet. Detta får långtgående konsekvenser för deras ekonomi. Löneskillnaderna kommer inte att minska förrän skillnaderna i ansvaret för barn och det obetalda arbetet minskar. Därför måste vi fokusera insatserna på att på att försöka minska dessa skillnader.

Alliansen har sedan sitt tillträde 2006 genomfört flera viktiga reformer för att möjliggöra en god ekonomi när man får barn men också uppmuntra ett mer jämlikt uttag.

En mycket viktig reform är att vi har höjt inkomsttaket för beräkning av sjuklönegrundande inkomst, SGI, från 7,5 till 10 basbelopp. Tack vare den höjningen ligger taket i föräldraförsäkringen idag på drygt 37 000 kr per månad. Detta betyder att 90 procent av alla kvinnor och 75 procent av alla män under 45 år omfattas.

Vi har också infört en jämställdhetsbonus på 13 500 kr.

Tillsammans har det gjort att barnfamiljer har bra ekonomiska förutsättningar. Möjligheten att dela mer jämnt på föräldraledigheten utan att det behöver påverka familjeekonomin har klart förbättrats.

Ytterligare en viktig reform som kommer att minska löneskillnaderna är att 80 procent av dagarna i föräldraförsäkringen ska tas ut innan barnen fyller 4 år. Jag återkommer snart till varför.

Flexibiliteten ökar också eftersom övriga 20 procent (96 dagar) får användas tills barnet fyllt 12 år. Detta för att föräldrars ska kunna vara lediga från arbetet även för äldre barn, exempelvis under lov och studiedagar eller delta i skolans verksamhet.

Att föräldraförsäkringen är flexibel är positivt på många sätt men den är i huvudsak avsedd för att man ska kunna ta hand om små barn. Genom att begränsa tiden att använda huvuddelen av dagarna innan barnet är 4 år kommer vi att minska effekterna av kvinnors långa frånvaro från arbetsmarknaden. Och det var det jag syftade på tidigare: Det kommer att ha positiv påverkan på löneskillnader och arbetsgivarens förväntningar på den kvinnliga arbetskraften.

Folkpartiet är stolta över att vara del i en regering som genomfört dessa viktiga reformer. Vi ser dock att vi skulle behöva gå längre för att nå regeringens mål om ekonomisk jämställdhet mellan män och kvinnor.

Det är också viktigt att kunna vara föräldrar på samma villkor och resultatet av utvärderingen av jämställdhetsbonusen visar att den haft begränsad effekt.

Statistiken visar tydligt att när barnen kommer börjar kvinnor tappa i löneutveckling och sjuktalen går upp. Detta får stora konsekvenser för kvinnors inkomster under ett yrkesliv och de tjänar i genomsnitt 3,6 miljoner kronor mindre än männen. Eftersom huvudansvaret för barnen hamnar på kvinnan är det vanligare att kvinnor arbetar deltid vilket gör att hälften av alla kvinnor kommer att bli fattigpensionärer med en beräknad pension under 8000 kronor i månaden.

Men det handlar också om männens rätt till sitt föräldraskap!

Normer och förväntningar är många gånger det som styr hur ledigheten delas upp. Män som vill ta ut en större andel och vara mer med sina barn upplever att de blir motarbetade och förväntningarna att snabbt vara tillbaka på jobbet är starka. De män som vill dela föräldraledigheten mer jämlikt med sina partners får ofta se konsekvenser där karriär och löneutveckling försämras drastiskt. Detta är inte rimligt. Barn har rätt till båda sina föräldrar. Männen måste också få vara med sina barn. Vi skulle ha ett mycket bättre samhälle om både män och kvinnor kunde vara med sina barn under småbarnsåren på lika villkor.

Arbetsgivarna skulle inte längre kunna utgå från det normativa att kvinnor är föräldralediga längre. Löneutvecklingen för kvinnor skulle komma ikapp männens löneutveckling.

Männen skulle också må bättre. Forskning från Island visar att män som är mer med sina barn blir mindre riskbenägna, mindre våldsbenägna och att de intar mindre alkohol.

Folkpartiet vill därför gå vidare med en tredje öronmärkt månad då vi tycker att det är en rimlig balans mellan målen om jämställdhet och valfrihet för familjerna.

 

Alliansen höjer det särskilda bidraget i bostadsbidraget med 200 kr till 1500 kr för ett barn, med 250 kr till 2000 kr för två barn och med 300 kr till 2650 för tre eller fler barn. Bostadsbidraget har stor betydelse för ekonomiskt svaga grupperna, häribland ensamstående mammor, vilket är angeläget och viktigt att prioritera. Tillsammans med sänkningen av gränsen för att få bidraget har situationen för denna grupp stärkts. Dessutom höjs grundnivån i föräldraförsäkringen från 180 till 225 kr.

Sammantaget har alliansen genomfört ett flertal viktiga reformer som syftar till att föräldraskap kan ske under former som är ekonomiskt rimliga.

Bifall till utskottets förslag, avslag på samtliga motioner.

Tack.