Kvinnors hälsa ska sättas främst

Inför en omröstning på tisdagen i Europaparlamentet försöker de konservativa krafterna att begränsa kvinnans rätt till självbestämmande över sin egen kropp. Jag hoppas att de svenska politikerna Gunnar Hökmark och Alf Svensson vid tisdagens omröstning tar ställning för en god sexuell och reproduktiv hälsa, skriver Cecilia Wikström (FP) på SvD Brännpunkt

 

För första gången på över ett decennium har Europaparlamentet i dag möjlighet att slå fast att rätten till en god sexuell och reproduktiv hälsa är något fundamentalt för människan och lägger grunden för hennes möjligheter att gestalta sitt liv. Dessa rättigheter handlar om utbildning, om att välja om och när man är beredd att bli förälder och kunskap om preventivmedel så att oönskade graviditeter kan elimineras i så hög uträckning som möjligt.

Alla EU:s medlemsländer har åtagit sig att respektera, skydda och leva upp till dessa rättigheter, men dessvärre tvingas jag konstatera att de urholkas och ifrågasätts i ett allt högre tonläge av Europaparlamentets reaktionära politiker, påverkade av konservativa krafter och aggressiva värdekonservativa lobbygrupper.

Den konservativa gruppen i Europaparlamentet, EPP, där svenska Moderaterna och Kristdemokraterna ingår tillsammans med bland andra ungerska Fidesz, italienske Berlusconis parti och det beträffande jämställdhet synnerligen reaktionära Partit Nazzjonalista från Malta, saboterade i oktober omröstningen av en progressiv, icke-bindande resolution från jämställdhetsutskottet som uppmanar till just omfattande sexualundervisning för unga, åtgärder för att förhindra oönskade graviditeter och utbildning kring och tillgång till preventivmedel och till säkra och lagliga aborter. På tisdagen ska rapporten ånyo voteras och förhoppningsvis antas i plenum.

Men återigen försöker de konservativa krafterna begränsa kvinnans rätt till självbestämmande över sin egen kropp, sin sexualitet och sin fertilitet. Bara dagar innan den väntade omröstningen har nu de konservativa ånyo gjort vad de kunnat för att förhindra att rapporten antas genom att presentera en alternativ resolution, där de kort hänvisar till subsidiaritetsprincipen.

Konsekvens saknas i deras resonemang kring vad som ska avgöras subsidiärt, det vill säga fattas beslut om i varje land för sig, och vad som ska avgöras på EU-nivå. I fjol gav till exempel EPP sitt stöd till en resolution om diabetes. Vad som är subsidiärt verkar således bero på vilken typ av hälsa vi talar om. Handlar det om kvinnans rätt till sexualitet och kontroll över sin fertilitet så blir det andra tongångar än om det handlar om diabetes.

Det kommer aldrig att sluta upphöra att förvåna mig att det som tycks mest skrämmande och hotfullt för de konservativa är att kvinnor får rätt att bestämma över sina egna kroppar.

Jämställdhetsutskottets resolution uppmanar inte till lagstiftning på EU-nivå, utan framhåller enbart medlemsländernas ansvar att garantera sina medborgare rätten till en god sexuell och reproduktiv hälsa och information om vilka möjligheter och rättigheter man har på detta område.

I oktober röstade Gunnar Hökmark (M) och Alf Svensson (KD) för att avföra rapporten från parlamentets dagordning. Nu är den ånyo aktuell och det är hög tid för dem att ta ställning. Eftersom de tidigare gett sitt stöd för en resolution om diabetes hoppas jag att de även kan ge sitt stöd för rapporten om sexuell och reproduktiv hälsa vid tisdagens omröstning.

Rätten till en sexuell och reproduktiv hälsa är något som måste komma alla medborgare till del. Det måste ses som varje människas grundläggande rättighet att ha kunskap om sin sexualitet och fertilitet och att utifrån denna kunskapsbas kunna fatta beslut kring sin fertilitet och planerade graviditet. Jag hoppas och förväntar mig att resolutionen går igenom och att denna för Sverige så okontroversiella rapport kommer att stödjas av samtliga svenska ledamöter.

CECILIA WIKSTRÖM (FP)

EU-parlamentariker