Uttalande från Liberala kvinnor om kvinnoregistret hos Södertörnspolisen

Fler och fler graverande avslöjanden kommer kring det register som polisen i Södertörn har fört om kvinnor utsatta för våld och hot om våld. Det är djupt olyckligt att den instans som är satt ska skydda utsatta medborgare och upprätthålla lag och ordning är den instans som själva gör sig skyldig till handlingar som leder till att minska allmänhetens förtroende för polisen. Förutom det ytterst olämpliga och förmodligen direkt olagliga i att upprätta denna typ av register så är människosynen och framför allt den kvinnosyn som framträder hos de personer som arbetat med detta problematisk och oroande. Att lägga till kommentarer om kvinnor etnicitet, religion, psykiska hälsa, alkoholvanor kan knappast anses relevanta och bidrar endast till att misstänkliggöra de kvinnor som utsätts för våld i nära relationer.
Vi välkomnar Datainspektionens utredning för att gå till botten med den juridiska delen. Sedan måste polisen uppenbarligen förstärka sitt interna arbete hur man bemöter kvinnor utsatta för våld i nära relationer.
En grundläggande del i att bekämpa våld i nära relationer är att kvinnor vågar anmäla förövaren. Faran med dessa avslöjanden är att kvinnor nu drar sig för att göra det.
För Liberala kvinnor
Gulan Avci, ordförande
Maria Nilsson, vice ordförande