Vänd inte kvinnorna ryggen

Folkpartiet vänder inte ryggen åt de kvinnor Fadime ville skydda. Vi hoppas att inte övriga partier gör det heller, skriver Anna Manell och Lina Nordquist på UNT debatt.

LinaNordquistAnna Manell 2015

 

 

 

 

”Oavsett vilken kulturell bakgrund man har bör det vara en självklarhet för varje ung kvinna att båda få ha sin familj och det liv man önskar sig. Men tyvärr är det ingen självklarhet för många tjejer. Och jag hoppas att ni inte vänder dem ryggen, att ni inte blundar för dem.”

Orden är Fadimes. De är fortfarande brännande aktuella och påminner om att vi nått en bit på vägen – men att mycket återstår. 13 år efter Fadimes död konstaterar vi att kommunen och landstinget kan göra mer och bättre. Framför allt kan vi åstadkomma mer tillsammans.

Vid hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) är kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet central och starkt knuten till kollektivet. Våldets kollektiva karaktär innebär att det kan finnas flera förövare av båda könen och att offren kan vara både kvinnor och män, flickor och pojkar.

Även HBTQ-personer löper stor risk att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Både tvångsäktenskap och könsstympning grundar sig i en föreställning om att mäns och familjers heder är beroende av kvinnors och flickors sexuella beteende. Personer med intellektuell funktionsnedsättning är en oerhört sårbar och svårupptäckt målgrupp. De är ofta beroende av just de personer som utövar våldet.

Ett av de allvarligaste och vanligaste övergreppen mot dessa personer är vilseledande äktenskap. Inom äktenskapet utsätts ofta den funktionsnedsatta kvinnan för sexuella övergrepp och fysisk misshandel. Tack vare alliansregeringen är vilseledande äktenskap sedan den 1 juli 2014 en brottslig handling.

Vi behöver göra mer för de människor som lever under hedersförtryck. För att skynda på arbetet har Folkpartiet lagt en motion i både Uppsala kommun och landstingsfullmäktige om att inrätta en gemensam samordnare mot hedersvåld och -förtryck.

Människor som kommer i kontakt med förövare och offer behöver bättre förstå, motverka, upptäcka och förebygga både vardagsheder och grövre former av förtryck och våld. Därför måste vi ge stöd till medarbetare genom kunskap, metoder och rutiner. Genom att upprätta en gemensam handlingsplan kan Uppsala kommun och Uppsala läns landsting samarbeta för målgruppens bästa.

Vi kan lära mycket av dem som kommit längre i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och könsstympning, däribland Söderhamn och Norrköping.

En viktig lärdom är att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inte bara får ske i socialtjänstens regi. Det är att se alltför snävt på omfattningen av både problem och lösningar. Skolan och hälso- och sjukvården, liksom flera andra aktörer, behövs alla i arbetet.

Därför behöver samordnaren fria tyglar att kunna mobilisera rätt kompetenser vid akuta händelser. Han eller hon måste också ha mandat att identifiera var utbildningssatsningar och förebyggande arbete behöver stärkas, och behöver dessutom kunna samverka med polis, åklagare och Migrationsverket. Den idéburna sektorn är en viktig nyckel till spetskompetens och möjligheter att nå målgrupperna. Elevhälsan i Uppsala kommun har kommit en bit på vägen i arbetet mot könsstympning, vilket vi välkomnar.

Vi tror att fler i vårt län behöver utbildningssatsningar både medicinskt och psykosocialt, inom förskola, skola, socialtjänst, skolhälsovård, ungdomsmottagningar, MVC, BVC, Folktandvården, BUP och primärvården. Kommunens och landstingets olika aktörer kunna upptäcka, förebygga och agera med rätt kompetens.

Det finns en bred partipolitisk enighet kring problemet med hedersrelaterat våld och förtryck. Nu måste det också hända något i praktiken. Folkpartiet vänder inte ryggen åt de kvinnor Fadime ville skydda. Vi hoppas att inte övriga partier gör det heller.

Anna Manell

led kommunfullmäktige (FP)

ambassadör för Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF) 2014

Lina Nordquist

landstingsråd (FP)