Skärp lagen mot barnäktenskap

Förra årets lagändringar när det gäller barn- och tvångsäktenskap har tyvärr inte fått önskad effekt. Luckorna i lagstiftningen måste täppas till, skriver företrädare för Liberala Kvinnor i Svenska Dagbladet.

Gulan AvciUlrica Westerlund UmeåAnna Mårtensson

Frågan om hedersrelaterat våld och förtryck har återigen tagit ny fart i den svenska debatten, vilket är bra och välkommet. Enligt FN:s befolkningsfond UNFPA uppges 14 miljoner flickor ­under 18 år blir bortgifta varje år. Detta är ett problem som inte minskar. Tvärtom tror FN att det fram till år 2020 kommer vara över 140 miljoner flickor som kommer att giftas bort som barnbrudar. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (då Ungdomsstyrelsen) presente­rade 2009 en nationell kartläggning som visar att över 70 000 ungdomar i Sverige, främst flickor, inte fritt kan välja vem de ska gifta sig med.

Barnäktenskap ska aldrig få förekomma och traditionen med att gifta bort barn måste utmanas. Både globalt och i Sverige. Det ska inte kunna försvaras utifrån ”heder och kultur”. Frihetskränkningar riktade mot barn som begås i hederns namn utgör vår tids största kränkning av grundläggande rättigheter. Ett viktigt steg i denna kamp är de lagändringar som trädde i kraft den 1 juli 2014 då flera civilrättsliga och straffrättsliga ändringar gjordes för att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Tyvärr har inte lagen fått önskad effekt. Juno Blom, utvecklingsledare hos länsstyrelsen i Östergötland och regeringens nationella utredare, lämnade i våras sitt slutbetänkande av utredningen ”Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck”. Hon beskriver i Nerikes Allehanda (16/7) en mycket stor besvikelse över att 23 polisanmälningar som gjorts i år inte lett till ett enda åtal. Hon anser att lag­stift­ningen blivit mer av retorik än praktik och menar att det inte kan fortsätta så. Vi instämmer i hennes kritik. Intentionen i lagstiftningen är bra och ska försvaras men det behöver göras mer.

Liberala Kvinnor vill att lagen skärps och fler verktyg ges för att skydda barn och unga som riskerar giftas bort mot sin vilja. I dagens lagstiftning finns till exempel inget minimistraff för brottet, vilket krävs för att åklagare ska kunna använda sig av hemliga tvångsmedel som exempelvis övervakning av elektronisk kommunikation. Trots lagändringarna är det än i dag möjligt att utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap och full­maktsäktenskap erkänns om det finns synnerliga skäl. Ska Sverige vara ett föregångsland för barn och ungas rättigheter så måste alla luckor i lagstiftningen täppas till. Det sänder tydlig signal att vi tar ställning mot alla former av ingrepp i individers frihet och rätten att bestämma över sin egen framtid. Vi i Liberala Kvinnor menar att det är viktigt att gå tillbaka till grundfrågan, som måste handla om hur den enskilda människans rätt till oberoende ska kunna tryggas. Vår slutsats är att det aldrig kan vara försvarbart att svensk lag skulle erkänna ett äktenskap som ingåtts utomlands genom tvång, ­eller som ingåtts med barn.

Tidigare jämställdhetsministern Maria Arnholm (FP) var tydlig. Hon menade att skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap inte bara handlar om lagar utan också om det viktiga arbete som andra aktörer utför, och hon tog initiativ till ett nationellt kompetensteam vid länsstyrelsen i Östergötland. Liberala Kvinnor vill att Östergötlands­modellen exporteras till andra länsstyrelser och att kompetensteam införs över hela landet i arbetet mot heders­kulturen. Vi kan inte ha dubbla måttstockar i lagstiftningen. De rättigheter svensk lag ger måste gälla lika för alla. När det blir konflikt mellan demokratiskt stiftade lagar och kulturella, religiösa eller traditio­nella sedvänjor ska lagarna alltid vara överordnade allt annat. I ett liberalt Sverige är det alldeles självklart att kvinnor och män har lika rätt att leva sina liv så som de själva önskar. Denna rätt måste även gälla barn. Inget barn ska kunna tvingas giftas bort år 2015 i Sverige. Oavsett var man ursprungligen kommer ifrån. I en tid när många människor flyr till Sverige från till exempel länder som Syrien, Irak, Afghanistan, Eritrea, Somalia, där hederskulturen är en del av samhällsnormen, blir det än mer viktigt att ge information om den värdegrund som genomsyrar det svenska samhället.

För oss handlar det om det öppna, demokratiska och toleranta samhällets betydelse samt jämställdheten och respekten för alla människors lika värde och integritet. Det får aldrig råda minsta oklarhet om att livet i Sverige förutsätter att man respekterar denna värdegrund och lagarna. Barnäktenskap, tvångsäktenskap och fullmaktsäktenskap som ­ingåtts utomlands hör inte hemma i ett sekulärt land som Sverige. Lagen skyddar inte om den inte används och blir heller inte tillräckligt tydlig om det fortfarande är möjligt för barn att vara gifta här. Liberala Kvinnor uppmanar regeringen att omgående verka för att ta bort alla dispenser så utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap och fullmaktsäktenskap aldrig ska kunna erkännas i Sverige.

Gulan Avci
ordförande, Liberala Kvinnor

Ulrica Westerlund
integrationspolitisk talesperson, Liberala Kvinnor

Anna Mårtensson
rättspolitisk talesperson, Liberala Kvinnor