Liberala Kvinnor i Europaparlamentet

Förra veckan deltog Liberala Kvinnors vice ordförande Maria Nillson i ett rundabordssamtal i Europaparlamentet arrangerat av partigruppen ALDE:s jämställdhetskommitté.

Temat för samtalet var kvinnors entreprenörskap och syftet var att slutsatserna från samtalet skulle ligga till grund för kommentarer och rekommendationer till den rapport, som Europaparlamentets kommitté för kvinnors rättigheter och jämställdhet, arbetar fram med titeln External factors that represent hurdles to European female entrepreneurship.

Maria NilssonEtt flertal presentationer gjordes från tjänstemän inom olika policy avdelningar inom EU-kommissionen och Europaparlamentet för att bättre förstå den påverkan som EU-lagstiftningen har på till exempel jämställd tillgång till finansiella tjänster och identifiera de huvudsakliga hindren till desamma.

Några av de fakta som presenterades var att 1/3 av entreprenörerna i Europa är kvinnor, bland de länder som har högst skillnad mellan antalet manliga entreprenörer och kvinnliga entreprenörer återfinns Sverige. Det är återkommande att betydligt färre kvinnor i Europas nordligare delar väljer att bli entreprenörer jämfört med hur det ser ut i södra Europa.

I övrigt karaktäriserades kvinnors entreprenörskap av småföretagande, inte sällan baserat i hemmet, inom sektorer som kan anses som mindre vinstdrivna, lägre omsättning, lägre tillväxt ambitioner och lägre riskbenägenhet.

Den efterföljande diskussionen kretsade mycket kring barnomsorg och behovet av en väl utbyggd sådan för att kunna möjliggöra för kvinnors förvärvsarbetande och företagande. En otillräcklig barnomsorg förklarar dock inte varför Sverige är ett av de länder med den lägsta andelen kvinnor som är entreprenörer. Storbritannien lyftes fram som ett föregångarland i arbetet med att stödja och uppmuntra kvinnor till företagande och entreprenörskap bland annat så publiceras genderuppdelad statistik på hur många kvinnor respektive män som får lån i bankerna. Ett förslag som fördes fram att driva även på EU nivå.

Sverige behöver fundera ytterligare över varför så få kvinnor väljer att bli företagare och vilka hinder som fortfarande finns kvar att undanröja för att fler kvinnor ska våga ta steget till att blir företagare.