Straff kan skärpas för hedersbrott

Regeringen presenterade den 16 november en ny strategi för att bekämpa män våld mot kvinnor. Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci kommenterade den nya strategin i Dagens Nyheter.

Gulan Avci, Stockholm 2016 © Lena Larsson

© Lena Larsson

Regeringens strategi spänner över ett brett fält. Vissa delar är kända sedan tidigare, som att en särskild jämställdhetsmyndighet ska inrättas. Den får till uppgift att driva på så att jämställdhetspolitikens målsättningar förverkligas.

På onsdagen presenterade regeringen också en nationell strategi för att stävja mäns våld mot kvinnor. 600 miljoner kronor avsätts till det arbetet under perioden 2017–2020. Här ingår åtgärder mot brott med hedersmotiv.

– Det är en stor och viktig fråga och jämställdheten ska gälla alla, så är det bara. Det gäller att förstå vilket samhälle man befinner sig i när man kommer till Sverige. Vi behöver göra mer, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér (S).

Regeringen vill genomföra en ny kartläggning av de hedersrelaterade brottens omfattning och karaktär. En sådan gjordes 2009 men Åsa Regnér anser att mycket har hänt som gör att kunskaperna behöver uppdateras.

Lagstiftningen mot tvångs- och barnäktenskap, som kom 2014, behöver redan utvärderas, anser regeringen. Även här har verkligheten förändrats, enligt jämställdhetsministern.

Det kan också bli aktuellt att föreslå straffskärpningar för brott med hedersmotiv. Justitieminister Morgan Johansson (S) anser att starka skäl talar för det.

– Man befinner sig i en särskilt utsatt situation när kanske hela ens familj har tagit avstånd ifrån dig och är mer eller mindre delaktiga i brottet. Så länge vi har barn och ungdomar som lever i en miljö där man inte kan välja själv vem man vill leva med så är det här ett problem, säger Morgan Johansson.

Tyngdpunkten i regeringens strategi ligger på förebyggande arbete. Där pekas skolan ut som särskilt viktig. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) presenterade förslag om att sex- och samlevnadsundervisningen ska utvärderas och att skolor ska få stöd till förbättringar.

Gulan Avci, ordförande för Liberala kvinnor, välkomnar att åtgärder vidtas mot hedersvåldet och framhåller att en majoritet i riksdagen har krävt straffskärpningar. Hon är dock kritisk till att regeringen inte tydligare gör skillnad på hedersbrott och andra våldsbrott som drabbar kvinnor.

– Man kan inte klumpa ihop dem och verktygen för att arbeta förebyggande ser helt olika ut, säger Gulan Avci som anser att det finns en stor kompetensbrist inom rättsväsendet när det gäller hedersproblematiken.