Förbjud slöja på barn i förskolan

Alla barn har rätt till en barndom där de får springa, leka och dansa fritt. Alla barn har också rätt till en barndom utan att placeras in i könstillhörigheter. Vi ser nu en utveckling i Sverige där allt fler små flickor tvingas bära slöja. Slöjan blir ett hinder för flickor när de ska röra på sig och den riskerar också att socialisera in flickor i en samhällsordning där kvinnor är underordnade män.

Liberala Kvinnors centralstyrelse vill införa slöjfria förskolor, i såväl kommunala som fristående förskolor i hela Sverige, och föreslår detta till vårt landsmöte i maj, skriver Liberala Kvinnors ordförande och viceordförande, Gulan Avci och Maria Nilsson i Svenska Dagbladet.

© Lena Larsson

Slöjan är inte vilket klädesplagg som helst. Det är ett plagg som symboliserar anständighet och kyskhet och som ska hindra att sexuell attraktion uppstår. Slöjan ska skyla kvinnan från mannens begär. Traditionellt är det den könsmogna flickan som sätter på sig slöjan men nu ser vi hur allt yngre flickor använder slöja. Det är en oacceptabel utveckling.

Jämställdhet är en av våra mest grundläggande värderingar som dessutom är grundlagsskyddad. Läroplanen för förskolan är också mycket tydlig vad gäller jämställdhetsmålen:

”Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.”

Slöjan är ett plagg som i allra högsta grad befäster de traditionella könsroller som män och kvinnor tilldelats och som bekräftar en patriarkal samhällsordning där kvinnor ska anpassa sitt beteende efter mannens vilja. Slöjans syfte går på tvärs med våra idéer om jämställdhet och den gör det helt omöjligt att uppfylla målen om jämställdhet som förskolans läroplan har slagit fast.

Vi kan aldrig acceptera att barn ska behöva skyla sina kroppar, oavsett bakgrund. I vår iver att vara toleranta med andra kulturer, gör vi skillnad på barns rättigheter i Sverige. Vi har provat kulturrelativismens taktik, nämligen att blunda och titta åt andra hållet medan barns rättigheter har satts på undantag. Det är dags att göra upp med denna passivitet för att garantera alla barns rättigheter i Sverige.

Det absolut starkaste argumentet mot ett slöjförbud på barn i förskolan är att vuxna människor genom att sätta på sina små flickor slöjan sexualiserar deras kroppar. Deras sexualitet som knappt har börjat utvecklas ska kontrolleras och därmed tar man ifrån flickorna rätten till sin egen kropp och rätten att sakta men säkert utveckla sin egen sexualitet. Deras sexualitet är inte deras egen. Den tillhör inte flickorna utan det är en garant för familjemedlemmarnas status att upprätthålla kyskhetskulturen, och säkerställa att flickor är oskulder tills de gifter sig.

Försvarare av slöjan brukar ofta peka på att slöjan också har använts som ett sätt att protestera mot ockupation eller mot den samhällsordning vi har här i Europa. Det är dags att vi öppnar ögonen för vad slöjan faktiskt står för och dess ursprungliga syfte. Vill vi att de barn som växer upp i Sverige ska tvingas på ett plagg som i många delar av värden gör kvinnor till andra klassens medborgare? Det är inte för inte, som kvinnor i Iran i uppropet ”My Stealthy Freedom” tar bilder på sig själva när de tar av sig slöjan. Genom att ta av sig slöjan, kastar de av sig ett förtryck och återtar sin egen frihet.

Vi måste ställa oss frågan om ett barn på 3, 4, 5 eller 6 år kan göra ett fritt val? Ett barn har ett stort behov kärlek och bekräftelse och kommer att anpassa sitt beteende för att få det av sina föräldrar. Barn är en extra utsatt grupp som befinner sig i beroendeställning till sina föräldrar. Därför är det oerhört viktigt att vi står på barnets sida, som i detta fall handlar om flickor och står upp för hennes rätt att få utveckla sin egen identitet istället för att bli påtvingad en redan färdig konstruerad könsroll av sina föräldrar.

Både barnkonventionen och FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna är mycket tydliga med att alla barn har rätt till sina mänskliga rättigheter och rätt till att leva sina liv i frihet.

Om vi menar allvar med att jämställdheten ska gälla alla flickor och kvinnor i Sverige oavsett religion, etnicitet, eller kulturell bakgrund, måste vi ta ställning mot slöjan på barn. Det har länge funnits en beröringsskräck med frågor som har att göra med kulturella sedvänjor för det är precis vad slöjan är: En kulturell sedvänja.

Det finns inget stöd i koranen för användning av slöjan. Vi måste våga vara mycket tydliga med att när kulturella eller religiösa sedvänjor krockar med jämställdhet eller barns rättigheter ska det inte finnas minsta tvekan om att det är barns och kvinnors rättigheter som går före.

Vi som liberaler, kommer aldrig acceptera ett generellt förbud mot slöja. Men lika mycket som vi värnar rätten att bära slöja, värnar vi också rätten att inte göra det. För oss i Liberala Kvinnor kommer alltid det sekulära samhället först. Vi kommer aldrig acceptera ett Sverige med parallellsamhällen där olika lagar och rättssystem existerar sida vid sida. Religiösa och kulturella traditioner som krockar med barns och kvinnors rättigheter ska hållas tillbaka. Och det gäller i allra hösta grad slöja på små flickor som inte tagit på sig den av fri vilja.

Gulan Avci (L)

ordförande Liberala Kvinnor

Maria Nilsson (L)

vice-ordförande Liberala Kvinnor