”Stärk jämställdheten med helt ny föräldraförsäkring”

Sverige år 2017 är fortfarande inget jämställt samhälle. För de kvinnor och män, flickor och pojkar som varje dag påverkas av den orättvisa som detta innebär är det ingen hjälp att orättvisan förut var större.

Fortfarande är en kvinnas genomsnittsinkomst under livet mer än tre miljoner kronor lägre än en mans. Resultatet märks i plånboken livet ut. De allra flesta fattigpensionärer är kvinnor, skriver Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci.

© Lena Larsson

Fortfarande tas bara en fjärdedel av föräldraledigheten ut av män. Fortfarande är normen att det är kvinnan som går ner i deltid om det behövs för att klara vardagen som småbarnsförälder. Och fortfarande är det männen som dominerar på ledande uppdrag i arbetslivet, trots att kvinnor har högre utbildningsnivå.

Det som gjorts hittills räcker inte. Som liberala feminister vill vi fortsätta ändra och reformera för att komma ännu längre.

Då är inget enskilt område viktigare än familjepolitiken. En ambitiös föräldraförsäkring, rätt till deltid och en utbyggd förskola med hög kvalitet är avgörande för att både kvinnor och män ska kunna kombinera jobb och föräldraskap.

Därför vill vi förändra de inslag i dagens familjepolitik som befäster stela strukturer och bristande jämställdhet. Viktigast är att skapa en mer modern och jämställd föräldraförsäkring.

I över 25 år har debatten om en jämställd familjepolitik nästan enbart handlat om antalet öronmärkta månader. Det är en viktig fråga, och Liberalerna har tagit kampen för att det nu finns tre öronmärkta månader åt varje förälder. Det är vi stolta över.

Men det är dags att höja blicken bortom öronmärkta månader. Vi vill ta ett helhetsgrepp för att utforma en familjepolitik som möter dagens utmaningar.

Hur kan familjepolitiken ändras i liberal riktning för att bidra till valfrihet, flexibilitet och jämställdhet? Hur kan de 42 miljarder kronor som årligen läggs på föräldraförsäkringen användas på bästa möjliga sätt? Hur bidrar vi till att kvinnor och män möts av samma förväntningar i arbetslivet och har samma chanser att kombinera jobb och föräldraskap?

Därför presenterar Liberalernas arbetsgrupp för jämställdhetsfrågor sina principer för hur en helt ny föräldraförsäkring skulle kunna se ut. Förslaget överlämnas nu till partistyrelsen och kommer att behandlas på Liberalernas landsmöte i Västerås i november.

Redan 2015 konstaterade delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) att tiden på arbetet är en avgörande faktor för att stärka jämställdheten. Vi delar den bedömningen.

Därför anser vi att det är bättre att ha en lite kortare föräldraförsäkring med mycket bättre inkomstskydd än dagens långa försäkring helt utan inkomstskydd de sista månaderna. Vi vill också komma till rätta med de mekanismer som skapar en ofrivillig deltidsfälla för många kvinnor.

Samtidigt vill vi öka valfriheten. Inspirerade av Norges modell vill vi att föräldrarna ska ha möjlighet att anpassa längden och nivån på försäkringen utifrån sina egna önskemål. Dessutom vill vi ge möjlighet att överlåta föräldrapenning till tredje person, och vi stärker drivkraften till jämställt föräldraskap genom en mer generös vab-ersättning.

  1. Färre föräldrapenningdagar växlas mot bättre ersättningsnivå. Vi vill att föräldraförsäkringen blir vad den är tänkt som – en försäkring för förlorad inkomst. I dagens försäkring saknas inkomstskyddet de sista 90 dagarna, då föräldern enbart får ett lägstabelopp på 180 kronor per dag. Vi slopar de 90 lägstadagarna och växlar dem mot fler dagar med inkomstskydd.

  2. Ökad valfrihet: 100 procent ersättning kortare tid eller 70 procent lite längre. Föräldrar måste få större möjlighet att skräddarsy försäkringen efter sina önskemål. En del vill gå tillbaka till jobbet tidigare, för andra är det viktigare att vara hemma med barnen längre tid. Därför vill vi att föräldrar ska kunna välja mellan en kortare försäkring med högt inkomstskydd och en lite längre försäkring med lägre inkomstskydd. Det kortare spåret består av 360 dagar med ersättning på 100 procent av lönen, medan det längre spåret består av 420 dagar med ersättning på 70 procent av lönen. Ersättningstaket behålls på 10 prisbasbelopp.

  3. Ändrade deltidsregler för föräldraledighet. För att stimulera till mer jämställt föräldraskap ska rätten till deltid ändras så att vardera vårdnadshavaren kan gå ner i arbetstid högst en timma per dag. Den som är ensam vårdnadshavare ska dock även i framtiden kunna gå ner i arbetstid med två timmar.

  4. Tydligare tidsgränser för föräldrapenning. Det är de allra första åren i barnets liv som anknytningen mellan barn och föräldrar grundläggs. Därför föreslår vi att 80 procent av föräldrapenningdagarna reserveras för tiden innan barnet har fyllt två år. Återstående dagar kan användas till utgången av det år då barnet har blivit skolpliktigt.

  5. Generösare vab-regler för mer jämställt ansvar. Vi vill underlätta för föräldrar att ta jämställt ansvar när barnen blir sjuka, även om den ena tjänar lite mer än den andra. Därför ska ersättningstaket i den tillfälliga föräldraförsäkringen (vab) höjas till samma nivå som i föräldraförsäkringen, det vill säga en månadslön på cirka 37 300 kronor.

  6. Bättre anpassning till företagare. I dag fungerar föräldraförsäkringen sämre för företagare än för anställda. Försäkringskassans arbetssätt för att möta företagare och fastställa deras föräldrapenning måste bli bättre. Myndigheterna behöver fortsätta undersöka vad som försvårar för företagare att fullt ut dra nytta av föräldraförsäkringen.

  7. Rätt att överlåta dagar till tredje person. Det är viktigt att familjepolitiken fungerar för alla slags familjer. Därför föreslår arbetsgruppen att de icke öronmärkta dagarna ska kunna överlåtas till en vårdnadshavares make/maka eller sambo, oavsett om hen är vårdnadshavare eller ej.

  8. Inga retroaktiva förändringar. Den nya föräldraförsäkringen ska gälla för de barn som föds efter en viss tidpunkt. Vi bedömer att det nya systemet skulle kunna träda i kraft 2020 eller 2021.

Sverige ska vara ett jämställt, barnvänligt och föräldravänligt land. Med en ny familjepolitik vill vi skapa ökad kraft i utvecklingen mot jämställdhet. Inte bara i teorin utan också i verkligheten ska alla föräldrar, oavsett kön, ha samma chanser att kombinera jobb och familjeliv. Och i en liberal familjepolitik ska alla olika slags familjekonstellationer bli sedda.

Den svenska föräldraförsäkringen är världens mest ambitiösa offentliga ersättningssystem för föräldrar som är hemma med sina barn. Vi anser att detta är helt rätt. Därför lägger vi inte fram våra förslag med avsikten att göra besparingar.

I stället är vår strävan att visa hur detta betydande belopp skulle kunna användas på ett annorlunda sätt som innebär att familjepolitiken blir mer modern och flexibel. Det tjänar barnen, föräldrarna och jämställdheten på.

Gulan Avci (L),
ordförande Liberalernas jämställdhetspolitiska arbetsgrupp
ordförande Liberala Kvinnor