Stäng de religiösa friskolorna

Den 5 februari meddelade utbildningsminister Gustav Fridolin att regeringen vill införa hårdare kontroller av religiösa friskolor och granska regelverket för att se hur det går att skärpa lagarna för att säkerställa att barns rättigheter tas tillvara.

Maria Nilsson

© Lena Larsson

 

 

 

 

 

Det var ett senkommet om än ett välkommet svar på det senaste årets debatt. Under hösten blev de religiösa friskolorna ett allt mer omdebatterat ämne, i och med skolverkets beslut att tillåta separata idrottslektioner för killar och tjejer på religiös grund i muslimska Al Azhar-skolan i Stockholm. Frågan är inte ny men i dag sviker samhället ett stort antal barn som inte får chansen att själva välja sin religion.
Vi tycker inte att Fridolins svar är tillräckligt. Det är dags att vi försäkrar oss om att alla barn i Sverige får en utbildning som gör det möjligt för dem att bli självständiga individer som kan bejaka sin valfrihet och sin förmåga att själva styra över sitt liv. I Sverige är grundregeln att all undervisning ska bedrivas på icke konfessionell grund. Men skollagen gör ett undantag för konfessionella (religiösa) friskolor.

Det är dags att det undantaget tas bort och att skollagen gäller lika för alla skolor. På måndag (20/3) öppnar Liberalernas motionstid till landsmötet i höst. Liberala Kvinnor kommer lägga en motion och yrka på ett nej till alla religiösa förskolor och friskolor.

Skolan ska lära barn om deras mänskliga rättigheter och vara en plats där åsikter ska brytas mot varandra. En plats där barn upptäcker andra världar utanför sin egen. I en skola på konfessionell grund med strikt efterlevnad av religiösa regler riskerar fördomar och intolerans att frodas.

I dag driver kristna sektliknande rörelser som Jehovas vittnen och Livets ord skolor för våra skattepengar. Bland annat har kristna Andreasgymnasiet i Stockholm prickats av skolinspektionen efter att ha lärt ut att homosexualitet är en synd.

På senare tid är det de muslimska friskolorna som har hamnat i fokus, på grund av att det finns ett flertal muslimska organisationer som har sökt tillstånd för att få starta skolor. En av de ansökningar som Skolverket har fått in är från Föreningen Islamiska skolan som vill starta en skola med plats för 500 elever, från förskola till årskurs nio, i Borås.

En av skolans styrelseledamöter är Abdirizak Waberi, före detta riksdagsledamot för Moderaterna och tidigare rektor för Römosseskolan i Göteborg. Römosseskolan har fått skarp kritik från Skolinspektionen för att flickor utsatts för kränkande behandling och att elever tvingats till moskén för bön under skoltid.

I ett uppmärksammat program i SVT 2009, ”slaget om islam” uttryckte Waberi bland annat att han vill leva i en muslimsk stat där sharialagar styr. Han menade också att muslimer inte dansar med varandra och att män inte får ta kvinnor i hand.

Fridolins förslag om ökade kontroller från Skolinspektionen är välmenat men verkningslöst. Inga kontroller kan vara närvarande på varenda lektion där det kan räcka med en grimas, ett höjt ögonbryn, en förtäckt kommentar för att eleverna ska förstå att sexuella relationer före äktenskapet, abort eller homosexualitet är att betrakta som synd.

Skolan ska vara ett forum där barn från olika kulturer och religioner kan mötas på samma villkor. Vi vet tack vare de flickor och unga kvinnor som har vågat prata om hedersförtrycket att många kommer från ofria miljöer i sina hem. Då ska inte skolan vara en förlängd arm på den ofriheten. Tvärtom ska skolan bidra aktivt till att främja integrationen i samhället, vara en fristad och ge alla barn en likvärdig utbildning för att skapa sig en egen framtid.

Det viktigaste argumentet som har förts fram till stöd för de religiösa friskolorna är att staten måste respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.

Vi i Liberala kvinnor tycker att det är viktigt att begränsa statens makt över individens fri- och rättigheter, där ju religionsfriheten ingår. Staten får aldrig diktera människors trosuppfattningar. Men vi anser att tro är något man ska ägna sig åt på sin fritid och inte under skoltid.

Alla barn har rätt till en objektiv och god utbildning. Precis som statens makt över individens fri- och rättigheter måste begränsas, behöver vi också begränsa föräldrarnas makt över att bestämma vad barnen ska lära sig i skolan.

Inom Liberalerna pågår ett viktigt politiskt förnyelsearbete. Senast i november förra året, tog partirådet beslut att verka för ett förbud för nyetableringar av religiösa friskolor. Det är olyckligt och inkonsekvent beslut eftersom det inte tar tag i de negativa effekter etablerade religiösa friskolor har på barn.

För oss är den enda rimliga slutsatsen att inga barn, varken i dag eller i framtiden, ska tvingas följa en religion som deras föräldrar valt åt dem. I ett liberalt Sverige ska alla individer själva bestämma sin egen religion.

Vi uppmanar medlemmar i partiet att skriva under vår motion, och att liberala ombud till landsmötet i höst ansluter sig till vår linje. Ett förbud mot religiösa förskolor och skolor är nödvändig om vi ska kunna garantera att alla barn i Sverige ges lika förutsättningar till en bra skolgång, oavsett vilken etnicitet, kultur eller religion deras föräldrar har.

Gulan Avci, ordförande Liberala Kvinnor

Maria Nilsson, viceordförande Liberala Kvinnor

Cecilia Elving, utbildningspolitisk talesperson Liberala Kvinnor