L: En halv miljard bör gå till jobb för nyanlända kvinnor

För Liberalerna var integrationen en av de två viktigaste frågorna i höstens valrörelse. Vi har länge lyft fram kvinnorna som nyckeln till en lyckad integration. Nu följer vi upp vår politik med konkreta satsningar i vår budgetmotion, skriver Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci i Svenska dagbladet. 

Vi avsätter en halv miljard extra för att möjliggöra för 5 000 nystartsjobb för nyanlända kvinnor. Nystartsjobb innebär att arbetsgivaren får ekonomisk ersättning för att anställa någon som står långt bort från arbetsmarknaden.

Socialdemokraternas största integrationssatsning har varit extratjänsterna. Det är en anställningsform som subventioneras till 100 procent av staten. Det är alltså inga riktiga jobb som har skapats. Nystartsjobben är till skillnad från extratjänsterna ett sätt för staten att underlätta för företag att våga anställa någon som står långt från arbetsmarknaden.

Nystartsjobben har för många lett vidare till en anställning och därmed har statens ekonomiska ersättning till arbetsgivaren betalats tillbaka. Ytterst få som har fått en extratjänst har sedan gått vidare till ett riktigt jobb, vilket har resulterat i en hisnande kostnad på ungefär 30 miljoner kronor per extratjänst för skattebetalarna.

Svensk arbetsmarknad har stora problem med matchning, det vill säga arbetstagarna har inte de kompetenser som företagen efterfrågar i dag. Bristen på kompetens finns inom många branscher. Resurserna till de utbildningsföretag som snabbt kan sätta ihop spetsutbildningar för bristyrken, har minskat drastiskt eftersom alla resurser numera går till extratjänsterna. Det är mycket illavarslande.

Sverige står inför en lågkonjunktur och att rusta arbetssökande med den kompetens som gör dem anställningsbara borde stå allra högst upp på den politiska dagordningen. I stället har Socialdemokraterna prioriterat att gömma undan framförallt utrikesfödda kvinnor i låtsasjobb för att förbättra sysselsättningsstatistiken. Det inger inte förtroende. Det har tyvärr bara bidragit till att förstärka de parallellsamhällen som vuxit sig starka i många av våra utsatta områden, där religiösa extremister flyttat fram sina positioner. En utveckling som framför allt drabbat många kvinnors frihet.

Men det finns även andra partier som har utmärker sig i integrationspolitiken. Ett av dessa partier är Sverigedemokraterna. De har i flera år krävt att människor som kommer hit ska anamma den svenska kulturen, lära sig svenska och stå för sin egen försörjning. Dessa krav är inte på något sätt kontroversiella för mitt parti. Vi sa detta redan år 2002 när Lars Leijonborg var partiledare. Men det som är häpnadsväckande är att Sverigedemokraterna vill avskaffa samtliga arbetsmarknadsprogram och dra tillbaka alla resurser för nyanländas integrering. Det är inte ett seriöst sätt att bedriva politik på. Inte minst för att just integrationen kommer vara en av de viktigaste frågorna vi har att hantera de kommande åren.

Vi liberaler vill välja en annan väg för att utjämna människors förutsättningar och livschanser. Alla människor ska ges möjlighet att kunna skapa sig ett liv i vårt samhälle. Då måste vi både ställa höga krav men också ge människor de förutsättningar som krävs för att de ska kunna skapa sig en väg in i gemenskapen.

Satsningar på svenska språket där både kvaliteten och kraven för svenska för invandrare (SFI) ska höjas är viktigt. Det räcker inte bara med att delta i SFI, utan vi vill också ställa krav på resultat. Ekonomisk ersättning ska betingas med resultat i svenska. Språket är biljetten in i samhället och för att ytterligare understryka svenska språkets betydelse vill Liberalerna att språktest ska vara obligatoriskt för att få medborgarskap i Sverige.

Vi vill också införa en obligatorisk språkförskola för nyanlända barn med extra resurser för att barnen ska lära sig svenska. Förskolan är avgörande för att barn ska få den förberedelse de behöver för att sedan klara grundskolans kunskapsmål. Språkförskolan frigör dessutom tid för mammorna som kan studera eller arbeta.

Jag har under en stor del av mitt politiska engagemang kämpat för att Sverige ska uppmärksamma nyanlända kvinnor. Den resa som många kvinnor har gjort för att komma till Sverige, visar vilket otroligt driv det finns hos dem. Den drivkraften måste vi ta tillvara på.

Situationen för framför allt nyanlända kvinnor födda utanför Europa är alarmerande. Nästan 30 procent i åldern 20–64 år står utanför arbetsmarknaden. Trots brinnande högkonjunktur har arbetslösheten inte minskat för den här gruppen. Många är lågutbildade men det betyder inte att de inte kan saker eller inte är kapabla att arbeta. Tvärtom måste vi börja se kvinnorna som en viktig resurs på arbetsmarknaden.

Vi ser i dag en utveckling i våra förorter där alltför många barn ser kriminalitet som enda vägen till att skaffa sig makt, inflytande och pengar. Forskning visar att barn till nyanlända kvinnor som jobbar lyckas bättre i skolan och har lättare att integreras in i det svenska samhället. Genom att satsa på kvinnorna kan vi se till att barnen kan ta sig ur de socioekonomiska villkoren som de lever i. Misslyckas vi kommer i stället nästa generation att ärva sina föräldrars utanförskap och det kommer få förödande konsekvenser för deras framtida arbetsmarknadsetablering.

Vi, politiker måste inse att den svenska arbetsmarknaden är under förändring. Vi har en allt äldre befolkning, där allt färre ska försörja allt fler. Samtidigt har väldigt många kommit till Sverige de senaste åren, som skulle kunna vara med och bidra. Idén om att det offentliga kan lösa alla problem är passé. I stället måste vi se till att fler aktörer kan vara med i jobbskapandet men då måste politiken släppa in dem och ge företagen rätt förutsättningar. Utmaningarna är stora men med politisk vilja och handlingskraft kan vi vända på utvecklingen och skapa förändring.

Gulan Avci (L)
riksdagsledamot och vice ordförande arbetsmarknadsutskottet