Mer pengar i plånboken ökar kvinnors frihet

Enligt Stockholms Stadsmission ökar hemlösheten bland äldre kvinnor och en orsak till denna ökning är att de har tjänat för lite pengar under sina liv.

Det vi ser är troligen toppen på ett isberg. Alldeles för många kvinnor i Sverige oroar sig ständigt över hur pengarna ska räcka till. Kvinnor tjänar i genomsnitt 4 200 kronor mindre än män varje månad, arbetar mer deltid och utrikesfödda kvinnor har sämre möjligheter än män att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Resultatet märks i plånboken livet ut. Kvinnor har i genomsnitt 6 500 kronor mindre i pension per månad än män och nästan hälften av alla kvinnor tvingas leva på sin garantipension.

För liberala feminister går vägen till självbestämmande och frihet genom egna pengar. Mer pengar i plånboken ger kvinnor mer makt över sina liv. Kampen på 1900-talet var att få ut kvinnorna på arbetsmarknaden. Idag måste vi kämpa för att ge män och kvinnor samma möjligheter att både göra karriär och ha ett familjeliv. Liberala Kvinnor föreslår flera åtgärder för att öka den ekonomiska jämställdheten:

1. Ett jämställt arbetsliv startar med ett jämställt föräldraskap. Vi vill införa en ny modern föräldraförsäkring där fokus ligger på barnens första år i livet. Genom att stärka inkomstskyddet och öka flexibiliteten ger vi föräldrar större möjlighet att kombinera familjeliv och yrkeskarriär på jämställda villkor.

2. Sverige har en könssegregerad arbetsmarknad där lönerna i den offentliga sektorn är avsevärt lägre än i den privata. Men kvinnor måste få möjlighet att göra lönekarriär oavsett om de jobbar inom offentlig- eller privat sektor eller som egna företagare. Det behövs bättre arbetsvillkor och karriärtjänster i de kvinnodominerade yrkena i skola, vård och omsorg. Delade turer ska undvikas och heltid ska vara norm.

3. Svensk politik har under många år missat att se kvinnorna i integrationsprocessen. Det är centralt för vår liberala integrationspolitik att ge kvinnor möjlighet att lära sig svenska och skaffa sig en egen försörjning. Idag går en majoritet av arbetsmarknadsutbildningarna, arbetspraktiken och nystartsjobben till män. Det är oacceptabelt. Arbetsförmedlingens diskriminering måste upphöra nu!

4. Det ska löna sig att studera – Genom att höja brytpunkten för statlig skatt skulle många kvinnodominerade akademikeryrken som t.ex. förskolechefer, specialistsjuksköterskor och barnmorskor få en lägre beskattning och mer pengar kvar i plånboken.

Mer pengar i plånboken ger kvinnor mer makt över sina liv. Utan en egen försörjning är det omöjligt att till exempel lämna en våldsutsatt situation. Alla behöver fuckoff-pengar, men särskilt kvinnor. Cash is queen!

Cecilia Elving

Ordförande Liberala Kvinnor

Susanne Bäckman

Ordförande Liberala Kvinnor i Skåne