Förutsättningarna för att Sverige skall kunna fortsätta satsa på generell välfärd för hela befolkningen är att människor i Sverige vågar och vill satsa på företagande. Idag drivs och ägs ungefär en fjärdedel av alla företag av kvinnor. De är alldeles för få och behöver bli fler.

De flesta företag i Sverige är småföretag. Nittiofem procent av alla arbetsställen har färre än 10 anställda. Kvinnor driver oftare enmansföretag än män och har genomgående företag med färre anställda än män. Om fler kvinnor skulle vilja expandera sina företag skulle det vara en stor fördel för svensk tillväxt.

Det är viktigt att det finns en mångfald av utförare i välfärdssektorn med höga krav på kvalitet och kompetens. Detta kan uppnås när kvinnor ges möjlighet att starta företag inom de områden där de har kompetens. Därför måste vi slå vakt om likvärdiga villkor för att starta och driva företag också inom välfärdssektorn där vinst är en förutsättning för att kunna utveckla företag och investera i framtiden.

Den privata äganderätten är en central del av den liberala ideologin. Den handlar om att värna det privata ägandet från alltför mycket statlig inblandning. Liberala Kvinnor är emot kvotering till bolagsstyrelser. Utvecklingen mot mer jämställda styrelser går igenom att få de enskilda företagen att inse att de går miste om kompetens och talang om man inte tar både män och kvinnor i beaktande när man tillsätter företagsstyrelser. Istället för kvotering, är Liberala Kvinnor positiva till attitydpåverkan genom tydligare lyfta fram både de goda och dåliga exempel på företag som jobbar med jämställdhet. Statistiken visar också att utvecklingen går mot mer jämställda styrelser även om den är långsam.

Kvinnor har traditionellt haft kunskap och kompetens inom yrken som finns i välfärdssektorn. Det är mycket positivt att man har öppnat upp välfärdssektorn för privata aktörer. Inom vård och omsorg är fler än hälften av de operativa företagsledarna kvinnor. Kvinnor ska kunna tjäna pengar på sin kompetens. Företag bidrar till utveckling inom dessa sektorer och fler arbetsgivare gör att lönerna går upp för arbetstagarna som till stor del är kvinnor.

Dagens socialförsäkringssystem är också utformat främst för lönearbete, inte för att fungera för företagare vilket forskningen tror är en bidragande orsak till att färre kvinnor väljer att vara företagare. Här krävs ändring.

Liberala Kvinnor vill:           

Att: öka antalet arbetsgivare inom den offentligt finansierade sfären genom att fortsätta utveckla valfrihetssystemen

Att: systemen för rådgivning och kapitalinsatser förbättras

Att: införa kvotering till kommunala, landstingsägda och statliga bolag med minst 40 % av vardera könet.”

Att: socialförsäkringarna för företagare reformeras ytterligare så att skillnaderna mellan att vara anställd och egen företagare minskar.

Att: separata tak för rut- respektive rotavdrag införs

Att: Lagen om valfrihetssystem (LOV) ska finnas i samtliga landsting, regioner och kommuner.

Att: chefer i privat och offentlig sektor ska få gott stöd och goda möjligheter att utvecklas i sin roll som ledare. De ska ha organisatoriska förutsättningar och tillräckligt med tid för sitt chefskap. Att vara närvarande i verksamheten och kunna bekräfta sina medarbetare är en bra investering i arbetsmiljön och arbetets resultat.

Att: värna valfriheten i välfärdssektorn