Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. En liberalfeministisk utrikespolitik är en balans mellan realpolitiska överväganden och ideal. Kvinnor behöver bli mer synliga i utrikespolitiken inte minst runt förhandlingsborden och i fredsprocesser. Jämställdhet med kvinnors rätt till sin egen kropp, rätten till utbildning och framför allt rätten över att bestämma över sitt eget liv måste bli ett givet inslag i de utrikespolitiska överläggningarna. Samtidigt går det inte att bortse ifrån att vapenmakt ibland är den enda utvägen för att skydda framför allt kvinnor. Det har inte minst kriget mot den s.k. Islamiska staten, IS visat.

Ett svenskt medlemskap i NATO är inte bara ett medlemskap i en säkerhetspolitisk allians med andra demokratier. I dagsläget är det ett av de mer handlingskraftiga verktygen som står till buds för att få stopp på den brutalitet i krigszoner som drabbar främst kvinnor. Trots att 70 procent av världens fattiga är kvinnor vet ingen hur mycket av vårt svenska bistånd som når dem. För Liberala Kvinnor är det självklart att minst hälften av svenskt bistånd ska nå de kvinnor som behöver oss. Vi måste bekämpa våld, utsatthet och fattigdom. Sexuell hälsa och reproduktiva rättigheter är de mest kostnadseffektiva investeringarna för utveckling. Familjeplanering är en central pusselbit i arbetet mot fattigdomsbekämpning och miljöarbete.

Liberala Kvinnor vill:
Att: kvinnlig könsstympning och oskuldsmyten bekämpas med hjälp av internationellt bistånd.

Att: polygami, hemgiftssystem, hemgiftstraditioner likaså brudrov och barnäktenskap bekämpas med hjälp av internationellt bistånd.

Att: arbetet för global preventivmedels- och familjeplaneringsrådgivning, sexualundervisning samt mödravård prioriteras och villkoras i biståndsarbetet. SIDA medel ska även kunna användas för att hjälpa abortsökande kvinnor.

Att: Att kvinnor finns representerade vid förhandlingsborden. FN:s deklaration 1325 ”Kvinnor, fred och säkerhet” ratificeras och tillämpas av alla stater samt att våldtäkt som vapen bekämpas.

Att: Genèvekonventionen skall innefatta köns- och genusperspektiv.

Att: fredsbevarande och fredsbyggande insatser skall innefatta köns- och genusperspektiv inom alla områden.

Att: hälften av demokratibiståndet ges som stöd till organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter.

Att: brytandet av könsmaktsordningen skall vara en prioriterad uppgift för FN och det internationella samfundet då kvinnors och flickors rättigheter är mänskliga rättigheter.