Vi vill att alla flickor och kvinnor i världen ska få ta del av sina mänskliga fri- och rättigheter. Kvinnors och flickors underordnade ställning måste brytas överallt och i alla världens hörn. Därför kämpar vi för kvinnor och flickors rättigheter även bortom Sveriges gränser.

Europeiska Unionen

I en tid när det blåser konservativa och populistiska vindar genom hela Europa, är behovet av att stå upp för kvinnors rättigheter större än på länge. Inom EU saknar kvinnor tillgång till fria, lagliga och säkra aborter i flera länder såsom Polen och Malta. När en stat genom lagstiftning som nekar en kvinna valet att avsluta en graviditet kan det betraktas som en kränkning av hennes rättigheter. En gemensam europeisk abortlag är inte något Liberala Kvinnor strävar efter då det kan försämra progressiv lagstiftning. Men att medlemsstater förbjuder abort ska ifrågasättas av EU. 

Människohandel för sexuella ändamål definieras av FN som ett brott mot mänskligheten. Enligt Europol utgör sexhandeln med människor den snabbast växande inkomstkällan för organiserad brottslighet. Det är omöjligt att frikoppla prostitution och människohandel från varandra. Att bekämpa efterfrågan är avgörande. Sexköpslagen har gjort Sverige till en mindre lönsam marknad för slavhandlare. Liberala Kvinnor vill därför att fler länder ska införa sexköpslagen. 

EU har uttalade mål om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att förena arbetsliv, privatliv och familjeliv. Målet ligger tyvärr långt ifrån verkligheten. I Rumänien finns en stor grupp romer som lever i stor utsatthet och kontinuerligt diskrimineras av den rumänska staten från att få tillgång till sina mänskliga rättigheter. Kvinnors situation är speciellt utsatt. EU måste sätta större press på de medlemsländer som systematiskt diskriminerar grupper såsom romer i hemlandet, bland annat genom att dra in de årliga bidragen som dessa länder tilldelas genom EU:s sociala fonder.

Många är också de romer som inte ser någon annan utväg än att ge sig av till andra EU-länder för att tigga. Låt oss slå fast att det är fattigdom, tillsammans med en ständigt närvarande antiziganism som utgör de grundläggande orsakerna till tiggeri. Ingen väljer ett liv i fattigdom, lika lite som någon väljer ett liv i tiggeri. Däremot behöver lagstiftningen stärkas för att skydda utsatta EU-medborgare, inte minst kvinnor. Detta genom att stärka ordningslagen så att även passivt tiggeri kräver tillstånd. Genom ett tillståndsförfarande skulle kvinnorna ha en kontaktmöjlighet med det svenska samhället och därigenom kunna få information om rättigheter i Sverige, skydd och hjälp om utsatt för brott med mera. Liberala Kvinnor vill därför, utifrån kvinnors särskilda utsatthet, utreda möjligheterna att införa ett tiggeritillstånd.

Endast 60 procent av unionens kvinnor i förvärvsarbetande ålder har ett jobb. Män tjänar nära 20 procent mer än kvinnor i EU. Detta påverkar framtida pension och begränsar kvinnors ekonomiska självständighet. Fler regeringar i EU måste inse att brist på jämställdhet har ett ekonomiskt pris; både för den enskilda individen, det egna landet och för unionen. Det råder ett demokratiskt underskott på kvinnlig representation i Europas beslutfattande församlingar. Hälften av unionens befolkning består av kvinnor, men mannen är fortfarande norm för politiker. Om Europa ska få fler kvinnliga ledare behövs fler kvinnliga förebilder. EU-kommissionen består fortfarande av en överväldigande majoritet män jämfört med kvinnor. Endast 30 procent av europaparlamentarikerna är kvinnor.

LIBERALA KVINNOR VILL:

Att: Sverige driver på för att representationen i EU parlamentet ska bli jämställd. 

Att: en jämn könsfördelning uppnås i alla EU:s institutioner och på unionens ledande poster.

Att: att löneskillnaderna mellan män och kvinnor i EU:s medlemsländer minskar.

Att: fler av Europas kvinnor ska yrkesarbeta och få ökad ekonomisk frihet att styra sina liv. EU:s länder har inte råd att ha världens bäst utbildade hemmafruar.

Att: sexuell hälsa och reproduktiva rättigheter får samma status som alla andra mänskliga rättigheter.

Att: den svenska sexköpslagen fortsätter att spridas och prostitution bekämpas genom EU och internationella konventioner.

Att: ett europeiskt FBI införs för att bekämpa människohandel.

Att: EU inrättar en europeisk åklagarmyndighet för att kunna lagföra brott över statsgränserna.

Att: EU bidrag villkoras med motprestationer från EUs medlemsländer som systematiskt diskriminerar grupper i sin befolkning.

Att: abortmotståndet som drivs av konservativa och högerpopulistiska krafter inom EU aktivt bekämpas.

Att: möjligheterna att införa ett tiggeritillstånd utreds utifrån kvinnors särskilda utsatthet.

Att: regeringen vid förhandlingar, överläggningar och i avtal med andra stater prioriterar jämställdhetsfrågor och kräver uppföljning av avtal och andra överenskommelser.

Att: kommissionen, utan att ta politiska hänsyn, ska väcka talan mot länder som inte genomför EU-rätten i tid eller på rätt sätt.

Att: Sverige ska vara drivande i att EU uppmuntrar medlemsländerna till avskaffad sambeskattning och satsningar på barn- och äldreomsorg.

Att: den sociala pelaren ska värnas. Den sociala pelarens ställningstagande för tillgång till barnomsorg till rimligt pris är avgörande. 

Att: medborgarnas kunskap om EU förbättras. Både vuxna och unga ska genom utbildning eller informationshöjande insatser få en större inblick i hur arbetet i EU går till och påverkar svensk politik.

Utrikespolitik och bistånd

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. En liberalfeministisk utrikespolitik är en balans mellan realpolitiska överväganden och ideal. Kvinnor behöver bli mer synliga i utrikespolitiken, inte minst runt förhandlingsbord och i fredsprocesser. Jämställdhetsfrågor som kvinnors rätt till sin egen kropp, rätten till utbildning och framför allt rätten över att bestämma över sitt eget liv måste bli ett givet inslag i de utrikespolitiska överläggningarna. Samtidigt går det inte att bortse ifrån att vapenmakt ibland är den enda utvägen för att skydda framför allt kvinnor. Det har inte minst kriget mot den s.k. Islamiska staten, IS, visat. 

Ett svenskt medlemskap i NATO är inte bara ett medlemskap i en säkerhetspolitisk allians med andra demokratier. I dagsläget är det ett av de mer handlingskraftiga verktygen som står till buds för att få stopp på den brutalitet i krigszoner som drabbar främst kvinnor. Trots att 70 procent av världens fattiga är kvinnor vet ingen hur mycket av vårt svenska bistånd som når dem. För Liberala Kvinnor är det självklart att minst hälften av svenskt bistånd ska nå de kvinnor som behöver oss. 

Vi måste bekämpa våld, utsatthet och fattigdom. Sexuell hälsa och reproduktiva rättigheter är de mest kostnadseffektiva investeringarna för utveckling. Familjeplanering är en central pusselbit i arbetet mot fattigdomsbekämpning och miljöarbete. Ur ett globalt perspektiv döljer sig en enorm utvecklingspotential hos världens miljontals unga kvinnor, framför allt i Afrika. Att låta flickor gå klart skolan i stället för att bli tonårsmödrar är en ekonomisk investering som kan ge större inkomster än utländskt bistånd. 

LIBERALA KVINNOR VILL:

Att: brytandet av könsmaktsordningen ska vara en prioriterad uppgift för FN och det internationella samfundet då kvinnors och flickors rättigheter är mänskliga rättigheter.

Att: hälften av demokratibiståndet ges som stöd till organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter.

Att: Genèvekonventionen ska innefatta ett köns- och genusperspektiv.

Att: fredsbevarande och fredsbyggande insatser innefattar köns- och genusperspektiv inom alla områden.

Att: Sverige särskilt ska arbeta för att stärka kvinnors roll i konfliktförebyggande och fredssamtal.

Att: att kvinnor finns representerade vid förhandlingsborden. FN:s deklaration 1325  ”Kvinnor, fred och säkerhet” ratificeras och tillämpas av alla stater samt att våldtäkt som vapen bekämpas.

Att: en FN-resolution med fokus på kvinnors möjligheter att erhålla politisk makt författas.

Att: kvinnlig könsstympning och oskuldsmyten bekämpas med hjälp av internationellt bistånd.

Att: Sverige verkar för att fler länder sätter en åldersgräns för äktenskap samt verka för ett förbud mot könsstympning och arbeta mer aktivt för att existerande lagar implementeras.

Att: polygami, hemgiftssystem, hemgiftstraditioner likaså brudrov och barnäktenskap bekämpas med hjälp av internationellt bistånd.

Att: arbetet för global preventivmedels- och familjeplaneringsrådgivning, sexualundervisning samt mödravård prioriteras och villkoras i biståndsarbetet. SIDAs medel ska även kunna användas för att hjälpa abortsökande kvinnor.

Att: Sverige ska vara pådrivande internationellt för aborträtten. Målet på lång sikt ska vara att rätten till abort erkänns som en del av de mänskliga rättigheterna.

Att: att Sverige inom ramen för sina kontakter utomlands ska stärka arbetet för flickors och kvinnors rättigheter.

Att: skarpare målsättningar för jämställdhetsarbetet införs inom utrikespolitikens samtliga ämnesområden.

Att: möjligheten för kvinnor från andra länder att utföra en abort i Sverige värnas.

Att: länder som motarbetar demokrati och mänskliga rättigheter ska fasas ut från biståndet.

Att: en större del av svenskt bistånd används för att säkra flickors skolgång.

Att: samtliga biståndspartners måste inkludera kvinnors situation i sina program och att könsuppdelad statistik förs.

Att: Sverige som biståndsgivare adresserar systematiskt våld mot flickor och kvinnor, hedersrelaterade frihetsinskränkningar och diskriminering i samtliga bilaterala kontakter. 

Att: svenskt bistånd till länder där barnäktenskap är vanligt villkoras utifrån reformvillighet.

Att: Sverige ska vara drivande i att arbetet mot trafficking och sexslaveri drivs globalt.

Att: Sverige arbetar för att stoppa sexuellt våld i väpnade konflikter, samt för att straffriheten för sådana och andra brott mot kvinnor och flickor avskaffas.

Att: svenska biståndspengar i större utsträckning ska gå till miljöfrämjande ändamål.