I en tid när det blåser konservativa och populistiska vindar genom hela Europa, är behovet av att stå upp för kvinnors rättigheter större än på länge. Inom EU saknar kvinnor tillgång till fria, lagliga och säkra aborter i flera länder som Polen, Malta och Irland. När en stat genom lagstiftning nekar en kvinna valet mellan att fullfölja eller avsluta en graviditet kan det betraktas som en kränkning av hennes mänskliga rättigheter.

En gemensam europeisk abortlag är inte något Liberala Kvinnor strävar efter då det kan försämra progressiv lagstiftning. Men att medlemsstater förbjuder abort ska ifrågasättas av EU.

Människohandel för sexuella ändamål definieras av FN som ett brott mot mänskligheten. Enligt Europol utgör sexhandeln med människor den snabbast växande inkomstkällan för organiserad brottslighet. Det är omöjligt att frikoppla prostitution och människohandel från varandra. Att bekämpa efterfrågan är avgörande. Sexköpslagen har gjort Sverige till en mindre lönsam marknad för slavhandlare. Liberala Kvinnor vill därför att fler länder ska införa sexköpslagen. EU har uttalade mål om att kvinnor och män skall ha samma möjligheter att förena arbetsliv, privatliv och familjeliv. Målet ligger tyvärr långt ifrån verkligheten.

I Rumänien finns en stor grupp romer som lever i stor utsatthet och kontinuerligt diskrimineras av den rumänska staten från att få tillgång till sina mänskliga rättigheter. Kvinnors situation är speciellt utsatt. EU måste sätta större press på de medlemsregeringar som systematiskt diskriminerar grupper såsom romer i hemlandet, bl.a. genom att dra in de årliga bidragen som dessa länder tilldelas genom EU:s sociala fonder. 

Endast 60 procent av unionens kvinnor i förvärvsarbetande ålder har ett jobb. Män tjänar nära 20 procent mer än kvinnor i EU. Detta påverkar framtida pension och begränsar kvinnors ekonomiska självständighet. Fler regeringar i EU måste inse att brist på jämställdhet har ett ekonomiskt pris, både för den enskilda individen, det egna landet och för unionen. Det råder ett demokratiskt underskott på kvinnlig representation i Europas beslutfattande församlingar. Hälften av unionens befolkning består av kvinnor men mannen är fortfarande norm för politiker. Om Europa ska få fler kvinnliga ledare behövs fler kvinnliga förebilder. EU-kommissionen består fortfarande av en överväldigande majoritet män jämfört med kvinnor. Endast 30 procent av europaparlamentarikerna är kvinnor.

Liberala Kvinnor vill:

Att: sexuell hälsa och reproduktiva rättigheter får samma status som alla andra mänskliga rättigheter.

Att: sexköpslagen fortsätter att spridas och prostitution bekämpas genom EU och internationella konventioner.

Att: ett europeiskt FBI införs för att bekämpa människohandel.

Att: fler kvinnor förvärvsarbetar och att löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar.

Att: en jämn könsfördelning uppnås i alla EU:s institutioner och på unionens ledande poster.

Att: villkora EU bidrag med motprestationer från EUs medlemsländer som systematiskt diskriminerar grupper i sin befolkning.

Att: utifrån kvinnors särskilda utsatthet, utreda möjligheterna att införa ett tiggeritillstånd.

Att: Regeringen ska vid förhandlingar, överläggningar och i avtal med andra stater prioritera jämställdhetsfrågor och kräva uppföljning av avtal och andra överenskommelser