Kvinnors hälsa innefattar många olika områden såsom gynekologi, mödra- och förlossningsvård. Även vård efter förlossning är viktig för de kvinnor som behöver det.

Vården måste vara jämlik i Sverige. Det vi ser idag är att det fortfarande råder stor ojämlikhet i landet med spridda öar av kunskap i regioner, på kliniker, i ideell sektor och på lärosäten. Det är inte acceptabelt att vården är så ojämlik. Vi kräver att varje kvinna ska ha rätt till en säker och trygg förlossning på sina villkor, oavsett var i landet hon bor. Alltför många kvinnor drabbas av bristningar och andra skador i samband med födandet.

LIBERALA KVINNOR VILL:

Att: vården ska vara jämställd. Sjukdomar och syndrom som främst drabbar kvinnor ska ges samma prioritet och resurser som alla andra sjukdomar och syndrom.

Att: försäkringskassan får i uppdrag att utreda de osakliga skillnaderna i sjukskrivningar mellan kvinnor och män.

Att: insatserna mot kvinnors psykisk ohälsa stärks.

Att: en befolkningsutbildning i ”psykisk livräddning” genomförs så att den allmänna kunskapsnivån och beredskapen höjs i hela Sverige. Detta bör genomföras inom ramen för statens satsningar inom psykiatri och psykisk hälsa.

Att: begreppet vårdvägran används istället för begreppet ”samvetsfrihet” i Liberala Kvinnors kommunikation, material och kampanjer.

Att: införa en miniminivå i kommunerna för anhörigstöd.

Att: det ska finnas tillräckligt många SiS-hem endast för flickor för att möta det ökade behovet.

Att: regeringen följer de initiativ som Kriminalvården tagit fram för en mer jämställd kriminalvård.

Att: all sjukvårdspersonal ska ha förmågan att bemöta alla patienter, anhöriga och kollegor med människan i fokus. Detta kräver regelbunden utbildning/kunskapsuppdatering om HBTQ, funktionshinder, etnicitet, ålder och andra diskrimineringsgrunder.

Sexuell och reproduktiv hälsa

Kvinnors makt över sina egna kroppar måste stärkas. För detta är en fungerande sexuell och reproduktiv hälsa av stor betydelse. Ungdomsmottagningar och tjejjourer utför ett enormt arbete för att garantera unga människors sexuella och reproduktiva hälsa. De ger råd i samlevnadsfrågor, minimerar oönskade graviditeter och motverkar spridning av sexuellt överförbara sjukdomar.

Trots detta är ingen myndighet idag ansvarig för att inhämta eller sammanställa besöksstatistik eller forskning inom området. Dessutom saknar en stor del av alla blivande lärare kunskap om sex- och samlevnadsundervisning. Idag begränsas insemination och in vitro-fertilisering (IVF) till en person per par inom svensk sjukvård, vilket utesluter både ensamstående och den ena personen i ett lesbiskt förhållande. Regionalt finansierad behandling mot ofrivillig barnlöshet grundas alltså inte på medicinska bedömningar, utan på en förlegad heteronorm som ger lesbiska och ensamstående kvinnor sämre möjlighet att bilda familj. 

Liberala Kvinnor ser det som en svårmotiverad och oförklarlig regel att antingen ägg eller spermier i en fertilitetsbehandling måste komma från det par som behandlas. Utan denna lagstiftning skulle embryodonation kunna tillåtas, vilket vore en angelägen förändring.

Vi kan i Sverige vara stolta över att kvinnor sedan 1974 har den självklara rätten att bestämma över sin egen kropp, samtidigt som det ofödda barnets intressen värnas genom ett regelverk som blir allt striktare när det kommer till sena aborter. Sena aborter innebär att graviditeten fortskridit mer än 18 veckor. För sådan abort, ofta föranledd av svåra skador, missbildningar och högriskgraviditeter, krävs att föräldrarna ansöker till Socialstyrelsen och motiverar sitt val fram till vecka 21 + dagar i graviditeten.

Genom hantering av enskilda ärenden i Socialstyrelsen drar den medicinska professionen idag gränsen för sådan sen abort – en gräns som skärps i takt med att medicinska framsteg tillåter att svåra skador kan behandlas och spädbarns liv kan räddas. Liberala Kvinnor värdesätter detta regelverk. Detta har emellertid politiserats, getts religiösa undertoner och blivit föremål för skam- och skuldbeläggning. Enligt Liberala Kvinnors synsätt är det mycket värdefullt att en kvinnas behov av sen abort även fortsättningsvis bedöms i relation till medicinska framsteg, och att avgörandet i oklara fall baseras på medicinsk kunskap och forskning.

Ytterligare ett hot mot aborträtten är s.k. samvetsfrihet. Det är patientens vårdbehov som ska vara i fokus när vi organiserar hälso- och sjukvården, inte läkaren eller barnmorskan. Det är även grundläggande för jämställdheten i ett samhälle att kvinnor kan bestämma över sina kroppar, sin sexualitet och sin reproduktion. Länder som Italien är avskräckande exempel där 7 av 10 läkare vägrar att utföra aborter. Den utvecklingen vill vi inte se i Sverige. Därför är det Liberala Kvinnors ståndpunkt att samvetsfrihet aldrig ska införas i Sverige och att samvetsfrihet ska kallas vid dess rätta namn: vårdvägran.

Jämlik vård börjar på MVC. Otillräcklig mödravård ökar riskerna vid förlossning, men föräldragrupper når idag inte tillräckligt många familjer med föräldrar födda utanför Sverige. Liberala Kvinnor vill att mödrahälsovården samarbetar med ideella föreningar och erbjuder mammagrupper på olika språk. Unga, ekonomiskt utsatta och ensamstående mödrar deltar inte tillräckligt i mödravård. Därför behövs ung-MVC och mödravård på drop-in.

All sjukvårdspersonal ska ha förmågan att bemöta alla patienter, anhöriga och kollegor med människan i fokus. Detta kräver regelbunden kunskapsuppdatering om HBTQ, funktionshinder, etnicitet, ålder och andra diskrimineringsgrunder.

Kvinnor som är intagna i Kriminalvården måste ges vård på lika villkor. Bland annat har Kriminalvården fått kritik av JO för att kvinnor får en sämre verkställighet än män och att kvinnors individuella behov och förutsättningar inte bedömts på samma sätt.Till exempel har myndigheten inte beaktat om en kvinna är gravid eller har ett spädbarn vid ställningstagande till lämplig anstaltsplacering.

LIBERALA KVINNOR VILL:

Att: vi slår vakt om rådande abortlagstiftning som bygger på kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp. Aborter ska vara lättillgängliga, säkra och det får aldrig finnas köer i abortvården.

Att: vårdvägran för vårdpersonal aldrig ska tillåtas, då det är ett hot mot kvinnors liv och hälsa.

Att: den medicinska professionen även fortsättningsvis avgör när individuella godkännanden av sen abort inte längre kan göras.

Att: alla ungdomar får tillgång till sexualitets-, preventivmedels- och smittskyddsrådgivning och att lokala ungdomsmottagningar ges rätt att informera i alla skolor.

Att: varje region säkerställer att tillgång till ungdomsmottagning finns med rätt kompetens och tillgänglighet.

Att: satsningar på virtuella ungdomsmottagningar införs.

Att: preventivmedel för män utvecklas och forskning inom området främjas.

Att: momsen på mensskydd sänks.

Att: alla kvinnor ges rätt till insemination, IVF och annan fertilitetsfrämjande behandling, och får rätt till syskonbehandlingar.

Att: alla kvinnor ges tillgång till embryodonation då så är medicinskt motiverat, oavsett om kvinnan lever ensamstående eller som del av ett heterosexuellt eller samkönat par.

Att: det vid sperma-, ägg- och embryodonationer säkerställs att barnet kan ta reda på sitt biologiska ursprung.

En trygg förlossningsvård

Varje födande kvinna ska ges en trygg, säker och evidensbaserad vård med högsta möjliga valfrihet. Att kvinnan känner sig trygg när hon föder är viktigt för att förlossningen ska bli så bra som möjlig. Olika kvinnor vill föda barn på olika sätt. All förlossningsvård ska vara medicinskt säker för mamma och barn och hålla hög kvalitet när det gäller omvårdnad och bemötande. Därför vill vi att förlossningsverksamhet normalt sett ska ligga på eller i direkt anslutning till ett sjukhus. Kvinnor ska vid barnafödande få en förlossning som undviker bestående skador som kan påverka samliv, kontinens och andra vardagliga aktiviteter.

Barnmorskor ska vara utbildade i och använda rätt teknik för att minimera förlossningsskador. De förlossningsskador som ändå uppstår måste upptäckas och behandlas i tid och på rätt sätt. Information om och hjälp med bäckenbottenträning ska ges både av MVC och BVC. Det måste bli lättare att få behandling och operation mot inkontinens. För att kunna följa upp de kvinnor som får svåra bristningar är det viktigt att alla förlossningskliniker rapporterar till det nationella bristningsregistret.

LIBERALA KVINNOR VILL:

Att: mödrahälsovården når ut till alla kvinnor.

Att: varje födande kvinna har rätt till en trygg förlossning och ges stöd av förlossningspersonal under hela den aktiva fasen av öppningsskedet och under hela utdrivningsskedet.

Att: kvinnor som, efter information om vilka konsekvenserna är av ett kejsarsnitt och erbjudande om stödjande insatser, inte vill föda vaginalt efter medicinsk bedömning ska få förlösas med kejsarsnitt.

Att: enkla jobb i förlossningsvården införs för att avlasta barnmorskor och undersköterskor.

Att: barnmorskor ska vara utbildade i och använda evidensbaserad teknik för att minska risken för förlossningsskador.

Att: information om och hjälp med bäckenbottenträning ska ges av både MVC och BVC.

Att: rapportering av förlossningsskador till bristningsregistret ska prioriteras, så att registret blir ett tillförlitligt instrument för uppföljning.

Att: efterkontrollen utvecklas och förlängs upp till ett år för att fånga upp olika typer av muskelbristningar i underlivet, magmuskulatur som inte går ihop, förlossningsdepressioner eller andra förlossningsskador som vården idag ofta missar.

Att: operation ska erbjudas där magdelningen inte går ihop av sig själv inom rimlig tid och påverkar patientens livskvalitet

Att: sjukvårdens ansvar tydliggörs och utvecklas avseende nyförlösta kvinnor.

Att: vården av kvinnors tillstånd och eventuella komplikationer inte upphör när de lämnar förlossningen utan att sjukvården övervakar och följer upp nyförlösta.

Att: forskning kring skador relaterade till graviditet och förlossning stärks.

Att: finansieringen av forskning om förlossningsskador ges ökad prioritet.

Att: en statlig utredning tillsätts för att bättre utreda barnrättsperspektivet och alla aspekter av värdmödraskap, som inkluderar såväl altruistiskt samt kommersiellt värdmödraskap utifrån fakta och evidens.

Att: altruistiskt värdmödraskap tillåts.

Jämställd och tillgänglig sjukvård

Ledning och rekryteringsgrupper ska ha ett jämställdhetsperspektiv och studenter i sjukvården måste göras medvetna om vad jämställd sjukvård innebär. Sjukvården behöver bättre ta vara på medarbetares fulla kompetens och ge tid och mandat att utveckla ny verksamhet, optimera befintlig sådan och sprida goda exempel. Alla yrkesgrupper bör kunna anställas på karriär- och utvecklingstjänster med god löneutveckling och tid för fokus på patientnära verksamhets- och omvårdnadsutveckling.

Myndigheten för vårdanalys har visat att kvinnor är de som mest uppskattar att välja var de får vård. Framför allt gäller detta kroniskt sjuka och äldre kvinnor, som är de som mest behöver sjukvården. Vårdval innebär också en möjlighet att göra friare val i yrkeslivet som länge varit självklara i mansdominerade branscher. Möjligheten att starta eget eller byta arbetsgivare innebär att man kan välja arbetsuppgifter och förbättra sin löneutveckling. Sjukvård och omsorg är dessutom den enda bransch där kvinnor driver företag i högre grad än män.

Elevhälsan behöver stärkas i många kommuner, inklusive psykisk hälsa. Liberala Kvinnor vill se ett tydligt samarbete mellan elevhälsa, barn- och ungdomspsykiatri och socialtjänst. Förebyggande hälsovård behöver bättre nå ungdomar i hem för vård eller boende (HVB). Kvinnor och män får inte alltid sjukvård tillräckligt anpassad efter sina biologiska olikheter. Dödligheten i bland annat bröstcancer ökar bland patienter över 65 år, men minskar bland yngre patienter. Samtidigt sker alltför lite forskning på äldre kvinnor.

Vi vill främja jämställd forskning och att all vårdrelaterad statistik presenteras könsuppdelad. Fler kvinnor än män drabbas av biverkningar av sina läkemedel. Fokus måste riktas mot utsatta grupper med sämre hälsa, såsom invandrarkvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning. Inom specialiserade områden såsom missbruk, hedersvåld, könsstympning, tortyrskador och våld i nära relationer är regioner beroende av kompetensen hos eldsjälar i ideella organisationer. Kärnverksamheter inom sådana områden ska värnas och långsiktigt samarbete främjas genom så kallat idéburet partnerskap.

Anhöriga är nyckelpersoner för en sjuk patient, men tärs ofta själva av sin närståendes sjukdom. Var fjärde anhörig blir själv sjuk och anhöriga kvinnor sjukskrivs tre gånger oftare än män. När vardagen blir ett arbete behöver samhället stötta.

LIBERALA KVINNOR VILL:

Att: jämställd vård förs in i sjukvårdens styrkort vad gäller hälsa, resursfördelning, makt och inflytande.

Att: könsuppdelad statistik avseende vård, medicinering och sjukskrivning ska föras, analyseras och återföras till vårdgivaren.

Att: forskning främjas om både mäns och kvinnors sjukdomsyttringar för att motverka att kvinnor förskrivs mer läkemedel än män och i högre grad drabbas av biverkningar.

Att: sjukdomar och syndrom som bara/främst drabbar kvinnor ges samma resurser och prioritet som andra sjukdomar/syndrom.

Att: kunskap om jämställd vård integreras i vårdpersonalens grund- och vidareutbildningar.

Att: SKR årligen analyserar genomsnittskostnaden för kvinnor respektive för män per vårdtillfälle och diagnos för de vanligaste diagnoserna.

Att: utvecklingstjänster inrättas för sjukvårdens olika yrkesgrupper.

Att: för att undvika sammanblandning och livsfarlig dubbelmedicinering ska apotek tydligt informera äldre patienter om ett billigare, men likvärdigt, läkemedel ordineras.

Att: kvinnor över 65 år inkluderas i kliniska studier och övre åldersgränser tas bort vid diagnostik och val av behandling.

Att: kommunerna gör en könsuppdelad uppföljning av hur hemtjänst nyttjas.

Att: information ges i samhällsintroduktionen till nyanlända invandrarkvinnor om hur svensk sjukvård fungerar.

Att: regionerna värnar viktiga samarbetspartners i civilsamhället genom idéburet partnerskap.

Att: stödet till anhöriga och anhörigvårdare stärks.

Att: sjukvården säkerställer att unga kvinnor med ätstörningar och annan psykisk ohälsa fångas upp och behandlas.

Att: regionala riktlinjer för endometrios tas fram i alla regioner och integreras med framtagandet och implementeringen av de nationella riktlinjerna för endometrios. 

Att: kvinnor med vestibulit ska erbjudas kompetent vård på rätt vårdnivå.

Att: behandling och operation mot inkontinens tillgängliggörs för alla som behöver.

Att: karriärtjänster och högre lön till sjuksköterskor inrättas.