Lusten att röra sig, leka, uppleva praktiskt och estetiskt slag, ger viktig dimension som stärker individen, både fysiskt och mentalt och skapar samhällsinkludering. I en förening lär man sig både att bli duktig och om normer, värderingar, ansvar, hänsyn och medbestämmande. Fritiden blir därför en mycket viktig uppfostringsmiljö. Det långsiktiga jämställdhetsarbetet har öppnat möjlighet att arbeta med andra områden såsom HBTQ, etnicitet, religionsfrågor, sociala förhållanden, sexualisering även på idrottens område.

Pojkars idrottsutövande stöds högre utsträckning än flickors av kommunerna. Det finns flertalet verksamheter inom området idrott, motion och fysisk aktivitet som flickor är intresserade av men som kommuner förbiser. Det gäller olika typer av danslektioner, träning på gym, aerobics och yoga. Dessa idrottsliknande aktiviteter faller utanför det offentligt subventionerade bidragssystemet.

I många kommuner beräknas aktivitetsstöd, föreningsstöd, tidsfördelning på ett sätt som primärt gynnar pojkars idrottande. Forskning kring arenabyggen och anläggningsbyggen ur jämställdhetsperspektiv är i det närmaste obefintlig. Flickor med utländsk bakgrund deltar i föreningsidrott i lägre utsträckning jämfört med såväl pojkar med utländsk bakgrund som flickor och pojkar med svensk bakgrund. Studier från exempelvis Tjejers rätt i samhället (Tris) genom projektet Ronja, visar att riktade satsningar mot flickor som lever i en hederskultur, inte bara ökar den fysiska hälsan, utan också öka det upplevda handlingsutrymmet i stort.

Liberala kvinnor vill:

Att: ”gender budgeting” ska ingå i kommunernas och landstingens verksamheter och finansiering inom området idrott, motion och fritid.

Att: kommuner anpassar byggande och drift av idrottsanläggningar och aktiviteter till både flickors och pojkars behov och preferenser på ett ekonomiskt och likvärdigt sätt.

Att: föreningar ska, för att erhålla föreningsbidrag, ha en handlingsplan för att arbeta med ojämställdhet och likabehandling.

Att: Det ska finnas säkra, trygga och upplysta motionsspår samt dito vägar till och från idrotts- och fritidsaktiviteter.

Att: kommuner och landsting ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning inte utestängs från föreningar, aktiviteter eller idrottsanläggningar.

Att: kommuner och landsting arbetar med tydlig jämställdhetsintegrering och folkhälsoperspektiv inom området idrott, motion och fritid.

Att: kommuner och landsting gör riktade satsningar på specifika målgrupper för att öka deltagandet i idrott, motion och fritid

Att: kommuner och landsting upprättar Idéburet offentligt partnerskap (IOP) för att kunna nå specifika grupper och öka deras deltagande inom området idrott, motion och fritid.

Att: kommuner och landsting säkerställer att även äldre kvinnor ges möjlighet till idrottsutövande.