Sverige ska vara ett tolerant och humant samhälle präglat av mångfald och respekt för individens grundläggande fri – och rättigheter. Liberala Kvinnor bejakar mångfalden men inte till priset av individens frihet och grundläggande mänskliga rättigheter. Samhället ska underlätta för minoriteter, religiösa grupper och andra att utöva sin tro, så länge det inte bryter mot lagen eller inkräktat på individens rättigheter.

I ett liberalt Sverige är det en självklarhet att kvinnor och män har lika rätt att leva sina liv så som de själva önskar. Den rätten går inte att kompromissa bort med hänvisning till religion, kultur och sedvänja. Jämställdheten i Sverige är grundlagsskyddad och det måste vara tydligt att när religiösa sedvänjor krockar med jämställdheten så ska kvinnors rättigheter ha företräde. Sverige är ett sekulärt samhälle och där ska inte religiösa normer reglera våra sociala koder. Vi motsätter oss därför separata badtider och könsuppdelade idrottslektioner på religiösa och kulturella grunder. Vi tror på ett samhälle där alla individer behandlas med respekt och medmänsklighet. 

Nyanlända kvinnor som har behov av insatser för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden bör få ta del av dessa så tidigt som möjligt efter att de kommit till Sverige. Det är viktigt att nyanlända kvinnor får en egen plattform och ett eget nätverk i det svenska samhället. Utrikesfödda kvinnor är de som står allra längst från arbetsmarknaden och förutom utbildningsinsatser behövs också en väg in på den svenska arbetsmarknaden. RUT-reformen har banat väg för många kvinnor. Vi behöver en tydlig arbetslinje för utrikesfödda kvinnor där fler enkla jobb blir en väg in på arbetsmarknaden. Ett eget jobb ger egen makt och är vägen till att bli en självständig individ. 

Medborgarskapet är också slutgiltiga steget in i svenska samhället. Det manifesterar att man har sin tillhörighet här och vill bygga sin framtid i sitt nya hemland. Tack vare medborgarskapet har du fått rättigheter men du har också skyldigheter att vara med och bidra till det samhälle som du tillhör. Medborgarskapet fungerar som ett modernt samhällskontrakt, där det blir tydligt att medborgarna har ingått ett avtal med varandra om rättigheter och skyldigheter i samhällslivet. Staten ska garantera människorna liv och olika rättigheter, och människorna förbinder sig att följa lagarna, betalar skatt, uppföra sig vettigt mot varandra. 

Liberala Kvinnor vill:

Att: samhällsorientering ska vara obligatoriskt att delta på för alla nyanlända inom ramen för etableringsreformen.

Att: trösklarna in till arbetsmarknaden sänks och att fler enkla jobb skapas. En generell sänkning av tjänstemomsen leder till fler jobb. RUT-reformen är bra exempel på hur kvinnor med låg utbildning kommit i arbete och måste värnas i sin nuvarande form.

Att: förbättra svenskundervisningen så den blir mer individanpassad genom kartläggning av nyanlända kvinnors utbildning, kunskaper och erfarenheter av arbete tidigt så de får rätt insatser.

Att: flytta SFI-utbildningen till den kommunala vuxenutbildningen för att skapa en sammanhållen utbildning för nyanlända.

Att: lyfta fram medborgarskapets betydelse i integrationen och införa grundläggande kunskaper i svenska för medborgarskap genom att text på SFI-nivå.