Ett öppet, demokratiskt samhälle är en omöjlighet utan ett levande kulturliv. Kulturen är betydelsefull för människors bildning, utveckling och kreativitet. Därför är kulturlivets villkor och möjligheter avgörande för både människors och samhällets utveckling. Kulturen är, och har alltid varit, ett viktigt liberalt åtagande. Ur jämställdhetssynpunkt finns flera viktiga aspekter att lägga på en aktiv kulturpolitik.

För att kunna ta makten över sitt eget liv krävs frihet och bildning. Därför har kvinnors frigörelse genom historien gått hand i hand med upplysningsidealen och folkbildningen. Genom konsten får människor möjlighet att vidga sitt vetande, möta nya samhällens uttryck och utvecklas.

Kvinnor är stora kulturkonsumenter. Detta märks inte alltid i det som skildras i våra konserthus och scener. Verk av manliga dramatiker och kompositörer dominerar och i de stora kulturinstitutionerna tycks ofta det manliga perspektivet dominera. Det finns en ökad medvetenhet kring detta problem och även kultursektorn måste sträva efter ökad tillgänglighet för alla, att spegla verkligheten ur många lika perspektiv samt att bli jämställda arbetsplatser.

Liberala kvinnor vill:

Att: jämställdhetsarbete på bibliotek ska prioriteras.

Att: det i det offentliga rummet skall finnas monument över de kvinnliga svenska kulturskapare som bidragit till kulturen i Sverige genom åren.

Att: offentligt stöd skall fördelas så att det gynnar både manliga och kvinnliga kulturskapare.

Att: insatser görs som främjar ett jämställt kulturutövande och en jämställd ledning av kulturens institutioner.

Att: genusmedvetenheten inom teatervärlden ökar för att motverka sexuella trakasserier och samtidigt göra teaterutbudet mer jämställt.

Att: löneskillnaderna mellan kvinnor och män som arbetar med kultur ska minska.

Att: regionala kulturinstitutioner, t ex Länsmuseer, ska ges goda ekonomiska förutsättningar att utvecklas utifrån sina olika karaktärer.