Rätten att inte utsättas för våld är inte enbart den viktigaste jämställdhetsfrågan, utan också en fråga om demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter. FN definierar mäns våld mot kvinnor som alla former av könsrelaterat våld som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada, inklusive hot om, tvång eller godtyckligt frihetsberövande. Frihet från våld är en grundläggande förutsättning för kvinnans självbestämmande och möjlighet att förverkliga sina drömmar. 

I brottsutredningar borde man i större utsträckning än idag även vidta förebyggande åtgärder och den som dömts till fängelsestraff eller vård för våld mot kvinnor och sexualbrott borde alltid genomgå behandling med ett förebyggande fokus. Våldet mot kvinnor är en av vår tids stora jämställdhetsutmaningar.   

Hemmet, som borde vara den tryggaste platsen och som förväntas skydda oss från omvärlden, är för många kvinnor och barn en farlig plats att vistas på. Idag är både den privata och den offentliga sfären fortfarande farliga platser för kvinnor. Det är ett stort misslyckande att samhället inte kan skydda kvinnorna från det våld som många möter i sin vardag. Ett samhälle som inte kan försvara kvinnans rätt till sin kropp och sin sexualitet är ett samhälle som inte längre andas frihet. 

Kvinnojourer, brottsofferjourer och andra idéburna organisationer är ett mycket viktigt komplement till kommuner och myndigheter. Deras verksamhet måste stödjas och säkerställas.

Anslagen till kvinnojourerna borde utgå var fjärde år. På så sätt kan de tydligare kopplas samman med mandatperioden för ett tydligare politiskt ansvarsutkrävande. Inom specialiserade områden såsom våld i nära relationer, är landstingen och kommunerna beroende av kompetensen hos eldsjälar i ideella organisationer. Sådana kärnverksamheter ska värnas och erbjudas ett nära och långsiktigt idéburet partnerskap.

Handlingsplaner och gemensamma samordnare mellan kommun och landsting skapar bättre samverkan. Samordningen bidrar till att det blir lättare att upptäcka, förebygga och förhindra våld. 

Liberala Kvinnor vill:

Att: sexuella handlingar som genomförs utan samtycke kriminaliseras samt att den ska kunna dömas som borde förstått att samtycke inte förelegat.

Att: hämndporr, dvs. spridandet av sex – och nakenbilder mot en persons vilja, införs som en ny brottsrubricering.  

Att: kvinnojourer och brottsofferjourer får tillräckliga och långsiktiga organisationsbidrag.

Att: det i varje kommun ska finnas en operativ arbetsgrupp mot våld i nära relationer. Myndigheter ska arbeta tillsammans för att hjälpa barn och vuxna som är, eller riskerar att bli, utsatta för våld.   

Att: det inom socialtjänsten ska finnas särskilda lotsar för att hålla ihop insatserna för personer utsatta för våld i nära relationer och att särskilda barnlotsar inrättas. 

Att: samtliga kommuner och landsting utser samordnare och upprättar handlingsplaner mot våld, där bl a våld mot äldre kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning uppmärksammas och synliggörs.  

Att: kommuner upprättar en plan för hur kompetensen om våld i nära relationer säkerställs hos myndighetsutövande socialsekreterare. 

Att: tandvården ges verktyg att upptäcka våld i familjer och i nära relationer.

Att: den så kallade tvåårsregeln ska slopas 

Att: målsägandebiträde ska utses så snart som möjligt under förundersökning avseende brott i nära relation

Att: reglerna om kontaktförbud skärps så att elektronisk fotboja används redan vid ett utvidgat kontaktförbud

Att: minimistraffet för grov kvinnofridskränkning ska höjas till ett års fängelse

Att: all juristutbildning ska innehålla utbildning som rör frågor kring sexualbrott, våld i nära relationer och reaktioner hos brottsoffer vid sexuella övergrepp.