Liberala Kvinnor tror på en skola med tydliga kunskapskrav. Kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka alla barns möjligheter att leva i frihet. Utbildning och kunskap ger möjlighet att, utifrån de egna förutsättningar, förbättra sin livssituation. Därför kommer utbildning alltid vara en prioriterad fråga för Liberala Kvinnor. Det är i skolan som barn, oavsett sin bakgrund, ska ges möjligheter och livschanser. Skolan ska ge alla barn en likvärdig utbildning och de verktyg som de behöver för att skapa sig den framtid de vill ha.

Utbyggnaden av förskolan är en av de viktigaste jämställdhetsreformer som har genomförts i Sverige. En trygg, tillgänglig och skattefinansierad förskola är en förutsättning för att kvinnor med små barn ska kunna arbeta. Om kvinnor inte känner sig trygga med förskolan påverkar det deras vilja att ta chefstjänster och andra tjänster med mycket ansvar.

För kvinnor har utbildning alltid varit och är fortfarande vägen till frigörelse. Utbildning är vägen till ett jobb och en egen lön. För liberala feminister har vägen till frihet alltid gått via egna pengar. När kvinnor förut gjorde en klassresa genom att gifta sig, kan de idag göra klassresan på egen hand via en bra utbildning. Den svenska skolan är idag en ojämnställd plats. Flickor får mindre av pedagogernas tid, är mer utsatta för kränkningar, mår sämre och är mer stressade än pojkar. Samtidigt får flickor bättre betyg i alla ämnen utom idrott. Ett stort jämställdhetsproblem är pojkars bristande läsförståelse.

Lärare och skolpersonal ska se varie barn som en unik individ bortom könets förutbestämda mall. Det handlar om att bli medveten om hur våra förväntningar begränsar pojkar och flickor på olika sätt. Genuspedagogik handlar inte om att alla ska bli lika, att flickor inte får vara prinsessor eller att pojkar inte får leka med bilar. Det handlar om att skapa mångfald för alla barn oavsett kön och vidga barnens möjligheter.