För att män och kvinnor ska ha lika mycket makt och möjligheter måste den fysiska planeringen vara jämställd. Fram till nyligen var byggnation och stadsplanering områden där det helt saknades tankar kring jämställdhet.

Vi vet numera att kvinnor och män systematiskt rör sig och reser enligt olika mönster. Liberala Kvinnor vill skapa ett samhälle bortom könsrollerna. En medveten och aktiv stadsbyggnads – och transportpolitik ger kvinnor mer makt i vardagen.

Fysisk planering domineras nu liksom förr av män. Underlag som visar hur män och kvinnor påverkas finns nästan aldrig inför ett beslut. Vi vill att kvinnors och flickors åsikter hörsammas i lika hög utsträckning som mäns och pojkars.

Liberala kvinnor vill:

Att: kommunala och regionala planeringsfunktioner kartlägger och beräknar och tar hänsyn till kvinnors respektive mäns nytta inför beslut av nya eller förändrade planer inom stadsplaneringsområdet.

Att: kommunala organ prioriterar flerfamiljshus med olika upplåtelseformer

Att: kommunala hyresrätter i första hand ska gå till personer som behöver dem omgående.

Att: kommunala och regionala planeringsfunktioner beräknar och prissätter kvinnors respektive mäns nytta inför beslut av nya eller förändrade planer inom trafikplaneringsområdet.

Att: behoven av den fysiska utformningen av kollektivtrafikfordon och väntrum kartläggs utifrån ett perspektiv där kvinnors transport- och logistikbehov är i fokus.

Att: medborgarperspektivet kommer in så tidig som möjligt i planeringsprocesserna för fysisk planering.

Att: använda nya metoder för att få fler kvinnor att delta i samråd.

Att: kvantitativa och kvalitativa metoder används för att kartlägga, redovisa och åtgärda en skev könsfördelning i deltagande och aktivitet vid viktigare planeringsmöten, samråd och politiska beslut inom den fysiska planeringen.