Liberala Kvinnor arbetar varje dag för att på olika sätt öka kvinnors frihet. Arbetsmarknaden ska vara jämställd och kvinnors arbete värderas lika högt som mäns. Mäns våld mot kvinnor ska bekämpas och hemmet ska vara en trygg plats. Flickors och kvinnors rättigheter ska mätas efter samma måttstock oavsett bakgrund: Hedersrelaterat våld och förtryck ska förpassas till historiens sophög.
Här hittar du några exempel på vår politik, från A–Ö. I den politiska plattformen kan du läsa mer.

Politik A–Ö

A 

Abort 
Aborträtten är hotad i vår omvärld och utmanad även här i Sverige. Vi vill utveckla aborträtten genom att tillåta medicinsk abort hemma och även skydda rätten till abort i grundlagen. Vi säger nej till samvetsfrihet för vårdpersonal, eller som vi kallar det, vårdvägran.

Arbetsmarknaden
Arbetsmarknaden är könssegregerad och kvinnodominerade branscher har ofta dålig löneutveckling. Kompetens, erfarenhet och vidareutbildning ska synas i lönekuvertet även för kvinnor, därför vill vi ha mer individuell lönesättning i offentlig sektor. Vi vill att årliga lönekartläggningar och utbildning om jämställd rekrytering finns på alla arbetsplatser. Ofrivilligt deltidsarbete ska aktivt motverkas med tydliga handlingsplaner i kommuner och regioner.

B 

Barn- och tvångsäktenskap
Liberala Kvinnor accepterar aldrig barnäktenskap. Vi vill att barnäktenskap bekämpas med hjälp av internationellt bistånd. Vi vill att utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap eller så kallade fullmaktsäktenskap aldrig ska erkännas i Sverige, utan undantag.

E 

Eget företagande
Företagandet i Sverige är bland det mest ojämställda i EU och har knappt förbättrats sedan 1980-talet. En majoritet av vård-, omsorgs- och RUT-företag drivs av kvinnor och vi vill underlätta för sådana företag, bland annat genom att värna om valfrihet i välfärdssektorn och införa separata tak för RUT- och ROT-avdrag. Vi behöver också reformera föräldraförsäkringen så att det blir lättare att vara föräldraledig för den som driver företag. 

F 

Flerbarnstillägg
Vi vill ta bort social ingenjörskonst som skapar inlåsningseffekter för kvinnor istället för att uppmuntra till arbete och egna pengar som ger frihet. Det gäller särskilt utrikes födda kvinnor, som idag är den grupp som står längst från arbetsmarknaden. Därför vill vi att flerbarnstillägget avskaffas. 

Föräldraförsäkring
Vi vill införa en ny, modern föräldraförsäkring som sluter inkomstgapet och samtidigt värnar valfriheten. Föräldrar ska ha möjlighet att välja mellan två alternativ i föräldraförsäkringen; en kortare försäkring med högt inkomstskydd och en lite längre försäkring med lägre inkomstskydd. Reglerna ska ses över för att stimulera ett jämställt föräldraskap även när det gäller att gå ner i deltid under småbarnsåren. Vi vill också att de icke-överlåtelsebara månaderna, “pappamånaderna”, ska gälla även för nyanlända och andra som inte ännu inte arbetat i Sverige.

Förlossningsvård 
Varje födande kvinna ska ges en trygg, säker och evidensbaserad vård med högsta möjliga valfrihet och rätt stöd. Vi vill se krafttag mot förlossningsskador genom rätt utbildning och tydliga riktlinjer. De förlossningsskador som ändå uppstår måste upptäckas och behandlas i tid och på rätt sätt. Eftervården måste förbättras genom tydligare vårdkedjor.

Förskola
Förskolan spelar en väsentlig roll för ett jämställt samhälle där män och kvinnor kan kombinera familj och arbetsliv på lika villkor. Vi vill se mindre barngrupper och fler pedagoger och att alla kommuner erbjuder 30 timmar förskola per vecka, oberoende av föräldrarnas arbetssituation. Vi vill också att alla kommuner erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid.

G 

Genuspedagogik
Vi vill att lärare och skolpersonal ska se varje barn som en unik individ bortom könets förutbestämda mall. När barn växer upp läggs också grunden för ett framtida jämställt samhälle. Därför vill vi att genuspedagogisk kompetens ska finnas hos alla som arbetar i förskola och skola. Detta inkluderar studie- och yrkesvägledare, som kan fylla en funktion i att motverka Sveriges väldigt könssegregerade arbetsmarknad.

H 

Hedersrelaterat våld och förtryck
Att bekämpa hedersförtryck handlar om frihet att bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp. Ett stort kunskapslyft är nödvändigt. Vi vill att alla som i sin profession kan komma i kontakt med hedersrelaterat våld och förtryck ska få utbildning i frågan. 

Vi vill också arbeta förebyggande mot vårdnadshavare, stötta civilsamhällets organisationer, att utvisning alltid prövas när en person utan svenskt medborgarskap begår vissa typer av brott, till exempel grovt våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck och att hedersmotiv ses som en försvårande omständighet vid bedömningen av ett brotts straffvärde. 

I 

Integration
Vi vill att kvinnor och män ska mötas av samma förväntningar och möjligheter till jobb och egenförsörjning. Det måste finnas ett tydligt uppdrag från samhällets sida att tidigarelägga nyanlända kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Vi vill bland annat se till att fler kvinnor snabbare lär sig svenska, även föräldralediga. Diskrimineringen av kvinnor från statliga myndigheter såsom arbetsförmedlingen måste upphöra.

K 

Kvinnojourer  
Arbetet som kvinnojourer gör är ett centralt komplement till kommuner och myndigheter. Vi vill att kvinnojourer, tjejjourer och brottsofferjourer får tillräckliga och långsiktiga bidrag. 

Kvotering  
Liberala Kvinnor är emot kvotering till bolagsstyrelser. Utvecklingen mot mer jämställda styrelser bör ske genom att de enskilda företagen inser att de går miste om kompetens och talang om de inte beaktar både män och kvinnor när de tillsätter företagsstyrelser. Istället för kvotering vill vi se attitydpåverkan, till exempel genom att lyfta fram bra och dåliga exempel på hur företag jobbar med jämställdhet. 

Könsstympning  
Könsstympning är ett fruktansvärt övergrepp som ofta leder till livslångt lidande. Liberala Kvinnor vill bland annat att en återkommande nationell kartläggning om hedersproblematikens omfattning görs, att sjukvården får verktyg att upptäcka och erbjuda adekvat hjälp åt flickor och kvinnor som utsatts för kvinnlig könsstympning och att förebyggande information och stöd till vårdnadshavare från Socialtjänsten och frivilligorganisationer ska ges för att stärka föräldrar som vill frigöra sina barn från hederskultur. 

M 

Mammografi 
Mammografier räddar liv. Trots att bröstcancer inte har någon åldersgräns slutar kvinnor kallas till undersökningar vid 74 års ålder. Vi vill få bort godtyckliga åldersgränser i vården, därför vill vi avskaffa den övre åldersgränsen på mammografi. Det är inte heller rimligt att alla kvinnor undersöks på samma sätt när vi vet att vissa både har högre risk att utveckla bröstcancer och skulle gynnas av andra screeningmetoder. Därför vill vi införa mer individanpassad screening.

Migration
Dagens asylsystem gynnar de som har bäst förutsättningar att ta sig till Europa. Det är oftast män som har haft möjlighet att ta sig hit och få sina asylskäl prövade, medan kvinnor och barn inte har haft annat val än att stanna i hemlandet eller i flyktinglägret. Vi vill att kvinnor ska få samma chans till asyl i Sverige. Därför vill vi öka antalet kvotflyktingar och att inom ramen för kvotsystemet ta emot 70 procent kvinnor och barn, funktionshindrade samt HBTQ-personer och 30 procent heterosexuella män, för att kompensera för den snedvridna invandringen de senaste åren.

Mäns våld mot kvinnor 
Vi förespråkar både strängare straff och förebyggande åtgärder för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Vi vill att minimistraffet för grov kvinnofridskränkning höjs till ett års fängelse, att stalkningparagrafen breddas så att förföljelse av flera personer i samma familj ska kunna räknas som ett samlat brott, samt utöka möjlighet till kontaktförbud, fotboja och omvänd kommunarrest så att det är förövarens frihet som begränsas – inte offrets. Våld i nära relationer ska beaktas i vårdnadstvister för barnets bästa, och en partner som döms för att ha dödat sin respektive ska inte kunna få vårdnaden om parets barn. 

Människohandel och prostitution
Människohandel hänger tätt samman med prostitution. Att bekämpa efterfrågan är avgörande, därför vill Liberala Kvinnor att fler länder ska införa sexköpslagen. Vi vill också att ett europeiskt FBI införs för att bekämpa människohandel. Flickor och kvinnor som är utsatta för människohandel och inte har lagligt tillstånd att befinna sig i Sverige ska inte utvisas direkt vid tillslag eller efter deras vittnesmål inte längre behövs i rättegång.

O

Oskuldskontroller  
Oskuldskontroller och oskuldsoperationer är vidriga och oacceptabla sätt att kontrollera flickor och kvinnors sexualitet. Vi vill att brottsskalan skärps samt att både utförandet och beställandet av sådana kontroller kriminaliseras och att en egen brottsrubricering införs.  

P 

Pension
Den viktigaste aspekten för att uppnå jämställda pensioner är en jämställd arbetsmarknad, ett jämställt ägande, ett jämställt företagande och ett jämställt ansvar för hem och barn. Utöver det vill vi att bostadstillägget för pensionärer höjs, att två olika lägstanivåer för pensioner införs så att det alltid lönar sig att jobba och att tjänstepension ska ingå i bodelning vid skilsmässa.

Pornografi  
Tillgängligheten av pornografiskt material ökar i takt med digitaliseringen och det som publiceras blir våldsammare. Många yrkesverksamma på tjejjourer och ungdomsmottagningar vittnar om att pornografiskt material normaliserar skadliga beteenden i sexuella relationer. Vi vill att skolor får mer ansvar i det förebyggande arbetet, att en statlig utredning tillsätts för att undersöka porrens konsekvenser samt att åldersverifiering införs för internetporr.

Psykisk ohälsa  
Psykisk ohälsa, framför allt bland unga och äldre kvinnor, är ett växande problem som måste tas på allvar. Därför vill vi stärka insatserna mot kvinnors psykiska ohälsa i alla åldrar. Vi vill att sjukvården säkerställer att unga kvinnor med ätstörningar och annan psykisk ohälsa fångas upp och behandlas.

R 

Religiösa friskolor
Liberala Kvinnor vill att utbildning i Sverige ska vara icke-konfessionell. Samma krav ska ställas på fristående skolor, förskolor och fritidshem som på de kommunala. Skolan ska vara en fristad från konservativa värderingar. Föräldrarnas rätt att fostra sin barn in i en viss religion ska aldrig gå före barnets frihet. 

RUT-avdraget
RUT-reformen har gynnat kvinnors företagande och kvinnors etablering på arbetsmarknaden, framför allt utrikes födda. Idag skapas ibland utträngningseffekter när ROT-avdraget nyttjats först, därför vill vi dela upp RUT och ROT i varsin pott. Ett annat sätt att värna RUT-avdraget är att slå vakt om dess legitimitet och se till att det även framöver är effektivt och träffsäkert. Därför motsätter vi oss ett införande av RUT för säkerhetstjänster, så kallat trygghets-RUT.

S 

Sexualbrott
Vi vill se höjda straff och förlängd preskriptionstid för sexualbrott, så att förövare inte ska skyddas mot åtal bara för att det gått lång tid sen brottet begicks. Vi vill att sexualbrott får förhöjd prioriteringsgrad hos polisen och öronmärkta resurser. Juristutbildning ska innefatta utbildning kring sexualbrott och reaktioner hos brottsoffer vid sexuella övergrepp, som frozen fright. Vi vill stärka det förebyggande arbetet mot sexualbrott i skola och förskola.

Snabbhetspremien
Vi vill slopa snabbhetspremien, då den uppmuntrar till tätt barnafödande och gynnar kvinnor som går ner i deltid mellan barnen istället för att arbeta heltid. Den bidrar till ett ojämställt föräldraskap, ett ojämställt arbetskraftsdeltagande och lägre livsinkomst för kvinnor. Att föda barn för tätt kan dessutom innebära hälsorisker och öka risken för förlossningsskador.

Slöja/hijab
Slöjan är inte vilket plagg som helst. Det är ett plagg som symboliserar anständighet och kyskhet och som ska hindra att sexuell attraktion uppstår. Slöjans syfte går på tvärs med Liberala Kvinnors syn på jämställdhet. Flickors rättigheter ska mätas efter samma måttstock oavsett bakgrund. Liberala Kvinnor arbetar för att slöja inte ska användas av barn i förskolan eller i lågstadiet, varken i kommunala eller fristående förskolor och skolor. 

Surrogatmödraskap/Värdmödraskap 
Surrogatmödraskap, även kallat värdmödraskap, innebär att en kvinna bär ett barn åt ett par som av någon anledning inte kan eller vill bära det själv. Liberala Kvinnor vill tillåta så kallat altruistiskt värdmödraskap, där det inte finns någon ersättning inblandad. Vi vill även att en statlig utredning tillsätts för att utreda såväl barnperspektivet som andra aspekter kring surrogatmödraskap. 

V 

Vårdnadsbidrag
Vårdnadsbidraget skapade inlåsningseffekter för kvinnor, inte minst utrikes födda och deras barn som inte fick chansen att lära sig svenska och integreras i förskolan. Vi vill skapa incitament för kvinnor att arbeta och tjäna egna pengar, inte motsatsen. Därför kräver Liberala Kvinnor att vårdnadsbidraget, barnomsorgspeng och liknande förslag inte återinförs.

Å

Årsrika kvinnor på arbetsmarknaden 
Årsrika kvinnor fråntas ofta möjligheten till karriärutveckling. Vi vill att årsrika kvinnor i  arbetslivet ska få tillgång till samma fortbildning som yngre samt att forskning initieras för att sammanställa den resurs som årsrika kvinnor utgör på arbetsmarknaden.