Varje dag inskränks flickors och kvinnors fri- och rättigheter. Ofriheten och ojämställdheten märks överallt: i plånboken, i familjelivet, på arbetet och i vården. Bristen på jämställdhet drabbar även pojkar och män. 
Liberala feminister har löst jämställdhets­problem i mer än hundra år. Och vi ger oss inte. Här hittar du vår heltäckande jämställdhetspolitik som innebär mer frihet för alla.

Kvinnors hälsa

Trygg förlossning och eftervård ska vara en självklarhet i hela landet och sjukdomar som enbart drabbar kvinnor ska ha lika hög prioritet som andra sjukdomar. Förlossningsvården är något som angår oss alla. På många håll i Sverige går barnmorskor på knäna samtidigt som kvinnor avvisas på grund av platsbrist. Förlossningsvården är på många sätt förstklassig i Sverige, men trots det finns allvarliga brister, så som ett högt antal förlossningsskador och barnmorskebrist. 
Sjukdomar som enbart drabbar kvinnor klassas inte som folksjukdomar, trots att en del av dessa sjukdomar drabbar hundratusentals kvinnor.

För jämställd hälsa hela livet och i livets alla skeden föreslår vi att:
 • Varje födande kvinna har rätt till en trygg förlossning och ges stöd av förlossningspersonal under hela den aktiva fasen av öppningsskedet och under hela utdrivningsskedet.
 • Rapportering av förlossningsskador till bristningsregistret ska prioriteras, så att registret blir ett tillförlitligt instrument för uppföljning.
 • Kvinnor över 65 år inkluderas i kliniska studier och övre åldersgränser tas bort vid diagnostik och val av behandling.
 • Utvecklingstjänster inrättas för sjukvårdens olika yrkesgrupper.
 • Sjukdomar och syndrom som bara/främst drabbar kvinnor ges samma resurser och prioritet som andra sjukdomar/syndrom.

Kvinnors ekonomi

Egna pengar är vägen till kvinnors frihet och egenmakt. Alla kvinnor ska kunna spara ihop till ett dra åt helvete-kapital och föräldraskapet ska aldrig vara en kvinnofälla. Det finns stora ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män i Sverige. Fortfarande tjänar kvinnor i genomsnitt mindre än män, drar ett större lass i hemmet och äger mindre. Fler kvinnor än män jobbar inom offentlig sektor, kvinnor jobbar oftare deltid och är föräldralediga i högre utsträckning än män. Ekonomisk ojämställdhet spänner över ett stort område – från föräldraförsäkring till företagande och pensioner och märks i plånboken hela livet. 

För att ekonomisk jämställdhet ska vara en självklarhet i livets alla skeden föreslår vi bland annat att:
 • En ny och modern föräldraförsäkring så att vi kan kombinera karriär med familjeliv införs.
 • Hindren för att driva för att kunna vara föräldraledig och samtidigt driva företag tas bort.
 • Karriärtjänster för lärare och specialistsjuksköterskor införs, vilket innebär att fler skickliga medarbetare i kvinnodominerade akademikeryrken får högre lön.
 • Flerbarnstillägget slopas för att finansiera en ny sparandeform för pension, som framför allt riktar sig till låg- och medelinkomsttagare.
 • Vårdnadsbidrag, barnomsorgspeng eller liknande aldrig återinförs. 

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor börjar ofta med killars våld mot tjejer och vi måste se till att det första slaget aldrig sker. Frihet från våld är en grundläggande förutsättning för kvinnors och flickors självbestämmande och möjlighet att nå sina drömmar. Måns våld mot kvinnor pågår hela tiden, varje dag, året om, och det handlar om grova brott; våldtäkt, grov misshandel såväl psykisk och fysisk, mord, förföljelse och försök till mord. Mäns våld mot kvinnor är en kris som angår hela samhället och bör värderas och prioriteras lika högt som mäns våld mot män. 

För att stoppa mäns våld mot kvinnor behövs både förebyggande arbete och straffskärpningar. Vi föreslår bland annat att:
 • Det ska vara lagstadgat med kommunalt förebyggande arbete riktat mot unga och barn. 
 • Kvinnojourer, tjejjourer och brottsofferjourer får tillräckliga och långsiktiga organisationsbidrag. 
 • Omvänd kommunarrest används i särskilt allvarliga fall. Det ska vara förbjudet för gärningsmannen att vistas i samma kommun som kvinnan i de grövsta fallen av kvinnofridskränkning.
 • Den partner som döms för att ha dödat sin respektive inte ska kunna få vårdnaden om parets barn.
 • Straffen skärps och preskriptionstiden förlängs för sexualbrott.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Inte ett enda barn i Sverige ska föras ut ur landet, bli könsstympad, kontrollerad eller bortgift. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett av de mest extrema uttrycken för ofrihet. Att bekämpa hedersförtryck handlar om frihet. Frihet att få delta i all skolundervisning, att få vara med kompisar, att bestämma över sin sexualitet och vem man vill leva med. Det handlar helt enkelt bestämma om att alla flickor, kvinnor, pojkar och unga män oavsett bakgrund ska få bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp. Vi försvarar varje människas rätt till frihet och ger oss inte förrän jämställdheten i Sverige gäller alla.

För att stoppa hedersförtrycket föreslår vi bland annat att:
 • Utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap eller så kallade fullmaktsäktenskap aldrig ska kunna erkännas i Sverige.
 • En återkommande nationell kartläggning om hedersproblematikens omfattning görs.
 • Både utförande och beställande av oskuldskontroller kriminaliseras och att en egen brottsrubricering utförs.
 • Center för försvunna och bortförda barn införs. Samordna arbetet med att söka efter barn som avvikit från hemmet eller från placering samt barn som olovligen förts ut ur landet. 
 • All förskoleverksamhet genomsyras av ett jämställdhetsarbete som inkluderar frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck.
Feminismen handlar om att befria både kvinnor och män från könsrollernas begränsningar men för att detta ska bli verklighet måste vi kämpa tillsammans. En jämställd värld är möjlig.

Cecilia Elving, förbundsordförande för Liberala Kvinnor